Aust-Agder fylke: Offentlig innkjøp

Universell utforming i offentlig innkjøp

Form og innhold på ­kommunale nettsider er ­eksempel på hvordan kravene til universell ­utforming ved offentlige ­anskaffelser skal oppfylles. Slik det ble gjort da ­Gjerstad, Risør, ­Tvede­strand, ­Vegårshei og Åmli skulle opprette nye kommunale hjemmesider.

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

 

Universell utforming av nettsider skal blant annet møte behovene til blinde og svaksynte. Disse er ­beskrevet i detalj i nasjonale standarder, som kan knyttes til (WAI/ WCAG-standardene).

Felles innkjøpssentral
Aust-Agder fylkeskommune inngår i innkjøpssamarbeidet ”Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder” (OFA). Den inkluderer 23 kommuner, 2 fylkeskommuner, de to fylkesmannsembetene i Agder og et dusin offentlige ­virksomheter. OFA er organisert som et samarbeid etter kommune­lovens §27. Innkjøpere fra Aust-, og Vest-Agder fylkeskommune samt Arendal kommune er innkjøpsfaglig ansvarlige for de ­respektive anskaffelser.

OFA s overordnede styringsdokumenter er samarbeidets vedtekter og ”Utfyllende retningslinjer”. I retningslinjene står blant annet under pkt. 9 følgende; Universell utforming er en strategi for planlegging og ­utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være
å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig ­utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

OFA skal i forbindelse med ­plan­legging, oppfølging, gjennom­føring og evaluering møte de krav, som er nedfelt i lov og forskrift for offentlige ­anskaffelser med hensyn til ­universell utforming.

Avtalens virkeområder
Eksempler på avtaleområder som faller innefor Ofas virkeområde er hotellavtaler, møbelavtaler og avtaler på portaler til kommuners hjemmesider. Anskaffelsens art forutsetter at universell utforming er en premiss ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner.

Hotell,- og møbelavtaler
Hotellavtaler er et eksempel på en kontraktsetablering der krav til universell utforming innarbeides i konkurransegrunnlaget. Her er det innarbeidet en rekke konkrete krav i forhold til syn, hørsel , astma og allergi. Universell utforming inngår også som eget tildelingskriterium ved evaluering av mottatte tilbud.

Et annet eksempel er kontraktetablering på rammekontrakter for møbler. I denne type kontrakter er det i første rekke viktig å sikre at produktsortimentet er slik at de kan møte brukernes behov. I tillegg må utforming av bygninger og inventar blir best mulig. De ­ansvarlige for bygningsutforming og kompetansen på det fysiske arbeidsmiljø må på best mulig måte bruke de mulighetene som ligger i møbelavtalene.

Bygg og anlegg faller utenom
Kommunal og fylkeskommunal forvaltning omfatter flere områder der universell utforming er sentral, og der OFA ikke har noen rolle. Bygg og anlegg er et slikt område. Der er det andre deler av offentlig forvaltning som skal ivareta tilrette­legging av offentlige
bygg etter kravene til universell ­utforming.

Ikke kollektivtransport
OFA har heller ikke noen aktiv rolle innen kollektivtransport. For fylkeskommunene i Agder vil dette i stor grad være busstransport. Kravspesifikasjon i forbindelse med ­utlysning av bussanbud er viktige premisser for å sikre at bussene er riktig utformet. ­Fylkeskommunene, kommunene og Statens vegvesen er eiere og ­oppdragsgivere, og sikrer at ­utforming av vegnettet, inkludert kollektivanlegg, er tilpasset kravene til universell utforming.


Ny innkjøpsstrategi i Sogn og Fjordane fylke
Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått ny innkjøpsstrategi ved innkjøp av varer, tenester, bygg og anlegg. Strategien legg vekt på å stille relevante krav til universell utforming i alle innkjøp. Eit av måla er at fylkeskommunen skal medverke til å heve konkurranseevna til kommunane og næringslivet i fylket. Eit anna mål er at fylkeskommunen gjennom avtalar skal syte for gode prisar, god kvalitet og innovative løysingar. Innkjøpsstrategien til fylkeskommunen er tilpassa tilhøva i Sogn og Fjordane. Fylkeskommunen skal nytte ein kjøpsstrategi som også høver for dei små og mellomstore verksemdene i fylket. Ein skal også stimulerer til meir bruk av nynorsk.


Brukertesting viktig i nettborgerprosjekt
Bruken av Facebook, Twitter, blogger og andre sosiale medier vokser stadig. Men bruken er ikke like enkel for alle. Ulike utfordringer møter nettbrukere som for eksempel har problemer med synet, bevegelser, koordinering eller andre funksjonsnedsettelser. Behovet for ny kunnskap om utforming, tilgjengelighet og brukskvalitet av de nye nett-tjenestene er stort. Hvordan kan sosiale medier ­utformes slik at alle kan bruke dem? Det var hovedfokus for Nettborgerprosjektet, et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, der Østfold ­fylkeskommune var en av flere aktører. Forskningsrådets program IT Funk ­delfinansierte prosjektet, og både forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner var med.

Prosjektet gjennomførte brukertesting av to ulike sosiale medier.
Det ene var Østfold fylkeskommunens elektroniske karriereveileder «minutdanning.origo.no». Her sender ungdom inn spørsmål om utdanning og får svar fra karriereveiledere. Det andre var Braillebook, en webapplikasjon som skal gjøre det enklere for døvblinde å bruke Facebook. Å følge brukerne som testet var både spennende og lærerikt, og understreket hvor viktig det er at brukertestinger benyttes i utviklingen av nye løsninger og systemer. Apper for Facebook og Twitter på smarttelefoner ble også testet ut. I tillegg jobbet ­prosjektet med å finne egnede metoder for arbeidet med å utvikle universell ­utforming.


Østfold fylkeskommune inkluderer universell utforming i innkjøpsrutinene
Under planlegging av innkjøp skal det tas hensyn til universell utforming. Her ligger det en ambisjon om at alle produkter, tjenester, bygninger og omgivelser skal planlegges, slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhodet mulig. Dette omfatter fysisk tilrettelegging og tilrettelegging for blant annet ­allergikere med hensyn til materialvalg, inventar og potteplanter. Kravene kan stilles som kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon til produkt eller ytelse, som tildelingskriterier eller som kontraktgjennomføringskrav.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
IKT-verktøyInnkjøpsrutinerInnkjøpssamarbeidLinjeorganiseringService