Hordaland og Rogaland fylkeskommuner

Vestlandsnatur for flere.

Friluftsrådene i Hordaland og Rogaland har sammen med fylkeskommunene igangsatt et arbeid for å etablere minst ett universelt utformet friluftsområde i hver kommune. Et ambisiøst mål, men ikke umulig å nå med samarbeid.

Vestlandsnatur for flereUniversell tilrettelegging av gangvei i Helleneset friluftsområde i Bergen. Foto for begge bildene er Bergen og Omland Friluftsråd

Levende kystnatur i vest.
Vestkystparken er et felles organ for samarbeid om friluftsområder, dannet av de fem friluftsområdene i området. Vestkystparken drifter og tilrettelegger friluftsområder ved sjøen i Rogaland og Hordaland fra Ana-Sira og til Fensfjorden. Arbeidet skjer gjennom et samarbeid mellom Statens Naturoppsyn (SNO), fylkeskommunene og friluftsrådene, og skal sikre en effektiv og bærekraftig forvaltning av disse viktige friluftslivsområdene. Universell utforming inngår som en vesentlig del av Vestkystparkens arbeid med friluftsområdene og båtlivet i regionen.

Natur- og kulturverdier og biologisk mangfold skal tas vare på, og det skal tas hensyn til naturgitte næringsgrunnlag og estetiske verdier. Friluftsområdene er en viktig ressurs for å bedre folkehelsen i landsdelen og universell utforming skal være målet der naturgrunnlaget gir rom for dette.

Rolvsvåg i Samnanger kommune.

Faktainnsamling.
For å nå målet om minst ett universelt utformet friluftsområde i hver kommune er det behov for økt kunnskap om hvilke friluftsområder som finnes, og tilstanden for disse. Prosjektet har derfor i 2014 oppdatert kartene med informasjon om tilrettelegging og tilgjengelighet. Slik vil kartet ikke bare nå flere brukere, men også være viktig informasjon for den enkelte kommune om hvilke friluftsområder som er universelt utformet. Kartene kan fritt lastes ned på www.vestkystparken.no.

Kompetansebygging.
Bedre kunnskap om universell tilrettelegging er også et viktig mål. Det arbeides derfor med kompetanseutvikling for driftsansatte i Vestkystparken. Det vil gi økt kunnskap om tiltaksbehov og løsninger, men også mer allmenn oppmerksomhet omkring temaet universell utforming.


Lokale prosjekter
Det er også fordelt midler til fire lokale prosjekter:

Dalane friluftsråd – kartlegging av friluftsområder.
Ryfylke friluftsråd – kompetansesamling for driftspersonell med universell utforming som tema.
Jæren friluftsråd – kartlegging av muligheter for universelt utformet adkomst på Solastranden.
Friluftsrådet vest – tilskudd til arbeidet for ny flytebrygge ved Vibrandsøy ved Haugesund.
Bergen og Omland friluftsråd – oversikt over tilrettelagte områder på egen hjemmeside.