Kristiansand kommune

Godt og trygt lys der du går og sykler

Et viktig mål for tilgjengelighet i by og tettsted, er å sørge for at det oppleves trygt å ferdes langs sentrale gangakser; promenader, parkveier og på vanlige gang og sykkelveier. Ikke minst gjelder dette om kvelden; tør en ikke gå gjennom parken eller på gang- og sykkelveien, er denne strekninga i prinsippet like utilgjengelig for den som er redd, som en terskel er for en bevegelseshemma.

Gatelys StrandpromenadenBilde fra testingen av armaturer i Strandpromenaden, Kristiansand oktober 2013.

I undersøkelser fra andre prosjekter i Kristiansand kommune kommer god belysning på topp tre over viktige kriterier for økt bruk av uteområdene. God belysning – ikke bare av veien – men særlig sideterreng og ansiktet til den du møter, gir økt reell trygghet og bedre trygghetsopplevelse. Dette er kriterier som i mindre grad fanges opp i dagens belysningsnormer, eksempelvis i Statens vegvesen håndbok 264. Fokus i veinormalene er på trafikksikkerhet, ikke trygghetsopplevelse.

Prosjektet «Godt og trygt lys der du går og sykler» er gjennomført av tverrfaglig, kommunal prosjektgruppe, med faglig bistand fra autorisert belysningsplanlegger tilknyttet Norsk lysteknisk komité. Prosjektet har i tillegg hatt faglig samarbeid med veidirektoratet.

Definerte kriterier
Prosjektet i Kristiansand bygger på dagens belysningsnormer i Vegvesenets håndbok 264, men har i tillegg til generelt lysnivå, mv., definert målbare krav og kriterier for:
•    Ansiktsgjenkjenning (på størst mulig del av opplyst strekning) versus blendingsproblematikk.
•    Belysning av omgivelser (hvor langt ut).
•    Belysning i overganger mellom lysnivåer.

Prøveprosjekt:
I prosjektets første fase hentet en inn kunnskap om de aktuelle kriteriene fra internasjonale publikasjoner. I neste omgang ble det gjennomført et prøveprosjekt. Først med testing av lysarmaturer i forhold til kriteriene –  i neste omgang gjennom et konkret belysningsprosjekt for et mørkt smug i Kristiansand

Prosjektrapport.
Det er laget prosjektrapport med faglig utredning og forslag til belysningsnormal for gang og sykkelveier, gangveier i parker og belyste turløyper. Rapporten er utformet så oversiktlig, komprimert og lesbar som mulig uten å gå på akkord med faglig standard. Belysningsnormalen skal implementeres i Kristiansand kommunes normaler (Veinormal for Kristiansand kommune og Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune).

Prøveområdet med Kilden i bakgrunnen

Før-bilde fra prøveområdet med Kilden i bakgrunnen, kun strølys fra tilgrensende vei, mange mørke kroker. Personer synes som silhuetter.

Prøveområdet med ny armatur

Bilde fra prøveområdet med ny armatur.
God ansiktsgjenkjenning langs det meste av strekningen, og godt opplyst sideterreng og smug.


Normer og veiledere for belysning:
Veilederen ”Lys på stedet” skal vekke interesse for bruk av utendørsbelysning i utvikling av norske byer og tettsteder, og i energi- og klimaarbeid. Samt inspirere kommunene til å lage gode lysplaner og gjennomføre konkrete prosjekter. Gjennom helhetlig lysplanlegging vil kommunene kunne oppnå tre store gevinster: mer attraktive og trygge steder, redusert energiforbruk og klimautslipp, samt økonomiske besparelser.
Veilederen er laget i samarbeid Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet samt Enova, Statens Vegvesen, Husbanken og Lyskultur.

Veilederen kan lastes ned her: https://www.lyskultur.no/doc/Lys_Veileder_Lav.pdf

Veiledere, normer etc produsert av norske kommuner og departementer:
Kristiansand kommune: Belysningsnormal
Time kommune: Belysningsveileder
Regjeringens veileder: Lys på stedet


Sitat: Ekstra gledelig er det at naboskapet til prøveprosjektet har uttrykt stor tilfredshet ved løsninga.