Østfold fylkeskommune

Nytteverdier med bruk av tilstandsanalyse

Hvilke resultater gir bruk av ulike analyser? Havner rapportene bare i skuffen?
Østfold fylkeskommune har i et prosjekt jobbet med å bruke resultater fra tilstandsanalyse for skolebygg aktivt i planlegging og gjennomføring av utbedringer og nybygg.

Ganger på skole som er vanskelig å orientere seg i.Ganger på skole som er vanskelig å orientere seg i

 

Allerede i 2006 fikk Østfold fylkeskommune utarbeidet en tilstandsanalyse på universell utforming for alle videregående skoler i fylkeskommunen. Siden den gang har det skjedd store endringer i lover og forskrifter, og i 2013 gjennomførte de derfor en ny analyse. Analyseresultatet er nå tatt i bruk på ulike måter.

Tiltak på kort og lang sikt
Tilstandsanalysen gir en oversikt over tiltak som kan gjennomføres på kort sikt. Dette kan være døråpnere, utbedringer av dørterskler, stolheis og lignende. Umiddelbart etter analysen ble det gjennomført enkle tiltak ved tre av skolene. Større prosjekter som heiser, lydslynger, taktilmerking, døråpnere, is-smelteanlegg, ledelinjer med mer vil inngå i en mer langsiktig vedlikeholdsplan, og være grunnlaget for en politisk sak for å få gjennomført tiltak som oppgraderer byggene i henhold til universell utforming.

Universell utforming vil også bli implementert i ny eiendomsstrategi som Østfold fylkeskommune jobber med.

Kostnadskalkyle
Bygningsmassen til Østfold fylkeskommunes skoler består av mange gamle bygg. Det er derfor et stort oppgraderingsbehov for å tilfredsstille ulike krav som stilles til publikums- og servicebygg. Tilstandsanalysen har derfor en kalkyle for kostnader knyttet til tilpasningene som er nødvendig for å komme a jour med dagens lover og forskrifter. Kostnadskalkylen gir verdifulle innspill til en videre vurdering av om bygningene skal oppgraderes eller om det skal bygges nytt.

Trapper

Eksempel på trapper uten kontraster

Skolebruksplan
Tilstandsanalysen har allerede blitt implementert i fylkets skolebruksplan og bidrar til en total teknisk tilstandsvurdering av bygningene. Skolebruksplanen danner grunnlaget for en langsiktig virksomhetsplan for fylkets videregående skoler. I virksomhetsplanen skal universell utforming være en av hovedfaktorene.

Økt kompetanse for alle
Som et resultat av prosjektet har det blitt økt bevissthet om universell utforming både hos ansatte på skolene og hos fylkeskommunens administrasjon. Alle har blitt bedre på innovative tankeprosesser rundt resultater, virkemidler og mål for å nå resultater med tanke på universell utforming og løsninger. Man ser også at felles kompetanse fremmer gode og raskere løsninger.