Rapporter

På denne siden finner du sluttrapporten T-1540  Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner – Erfaringer og eksempler, og  årsrapportene og særskilte prosjektrapporter fra pilotfylker og ressurskommuner i tiltak K1 fra 2010 – 2013,  prosjektrapporter fra tiltak K2 2014 – 15 og prosjekter rapportert etter egne tilskudd gitt av departementet.
Målet med rapportene  er å bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om universell utforming.

Rapporten T-1540 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner – Erfaringer og eksempler, ble lagt fram på konferansen  «Du skal få en dag i mårå»  Hamar 23. – 25. oktober 2013.  Den inneholder rundt 37 forbildeprosjekter, tips og  erfaringer fra praksisfeltet fra kommunene og fylkene som har deltatt i utviklingsprosjektet.

Årsrapportene beskriver ressurskommunenes og pilotfylkenes aktiviteter i prosjektperioden. De inneholder blant annet et forbildeprosjekt fra hver av dem for hvert år.