Sør-Trøndelag fylkeskommune

Bolig til å bo i over tid!

En funksjonsattest for boliger skal gjøre det enklere for den enkelte boligeier å kartlegge og gjøre nødvendige utbedringer for å mestre daglige aktiviteter i ulike livsfaser og brukerforutsetninger. Funksjonsattesten er utformet slik at den kan brukes av både fagpersoner og andre som vil gjøre en test av boligens egnethet.

Funksjonsattesten gjør det enklere å kartlegge boligen (foto: Birger Jensen)Funksjonsattesten gjør det enklere å kartlegge boligen (foto: Birger Jensen)

 

De fleste boliger vi skal bo og motta helse- og sosialtjenester i, i de neste tiårene, er allerede bygget. En større nasjonal kartlegging av eksisterende boligmasse viser at det er lite tilfredsstillende tilgjengelighet i disse. Det er derfor viktig å satse på tiltak som kan øke grad av tilgjengelighet i boligen. En funksjonell bolig vil gi større mulighet for å mestre daglige aktiviteter i ulike livsfaser og med ulike brukerforutsetninger. Funksjonell bolig er i tråd med intensjonene om satsing på forebyggende helsearbeid i samhandlingsreformen.

”Folk bør påvirkes til å tilrettelegge for sin egen alderdom.” (NOU 2011 Innovasjon i omsorg)

Hvordan gjennomføres en funksjonsattest?
Funksjonsattesten gjennomføres som en befaring med en visuell gjennomgang av boligens funksjoner. Teknisk tilstand eller kvalitet vurderes ikke. Kravene til tilgjengelighet, brukbarhet og universell utforming i Teknisk forskrift (TEK10) til Plan og bygningsloven legges til grunn som norm for hvordan en bolig kan oppnå god funksjonell kvalitet. Det benyttes et skjema som følger strukturen i teknisk forskrift med vurdering av hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soverom, bad og toalett på boligens inngangsplan. Ut i fra standardskjemaet bedømmes funksjonsgrad fra 1 – 3, der laveste score betyr minst utbedringsbehov.

Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune, som sammen med Husbanken Region Midt Norge, har tatt initiativ til prosjektet. Trondheim kommune og ”uu-gruppa” i fylket har bidratt i utviklingen av verktøyet som har vært testet i tre kommuner i fylket; Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal.

”Et viktig fokus de nærmeste årene vil være fornyelse og ombygging, slik at eksisterende boligmasse er godt tilrettelagt og kan fungere optimalt i møte med morgendagens behov.”
(NOU 2011 Innovasjon i omsorg)

Videre arbeid og kontakt
Prosjektgruppen vil jobbe videre for at funksjonsattest for boliger kan spres til nye kommuner og på sikt utvikle en elektronisk versjon.

Se rapporten fra prosjektet her, inklusive hele funksjonsattesten som ligger som vedlegg (pdf).

Utfylling av attest

Funksjonsattesten skal kunne brukes av flere (Foto: Merethe Bentzen)

Utklipp fra analysen

Illustrasjoner forklarer enkelt hva som etterspørres (foto: Birger Jensen)