Universell utforming er ivaretatt i varierende grad i gateopprusting

Gode overordnede føringer for universell utforming i overordnet planverk er ingen garanti for at detaljløsningen gir god tilgjengelighet.

Universell Utforming AS har utført en dokumentstudie av fire gateoppgraderingsprosjekter på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Felles for dem er at det har vært ambisjoner om universell utforming og god tilgjengelighet for fotgjengere tidlig i prosessen. To prosjekter har lyktes best med å oppnå god universell utforming.  Der var det lagt til rette for medvirkning og samarbeid med ressurspersoner innenfor universell utforming gjennom hele prosessen.

Prosjektene er Bogstadveien i Oslo, Stranda sentrum i Møre og Romsdal, Strandgata i Hamar og østre del av Torggata i Oslo.

Formålet med studien er å vurdere hvordan universell utforming er ivaretatt i prosessene knyttet til oppgraderingen. Rapporten søker å klarlegge bakgrunn, ambisjoner og mål i prosjektene og  sammenhengen mellom ambisjoner/mål om universell utforming i kommunalt planverk og i prosjektet. Og hvordan det er ivaretatt planleggingsprosessen, hvordan ulike aktører har medvirket og hvordan intensjonene om universell utforming og tilgjengelighet i plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ivaretatt.

Kontaktperson i KMD: Einar Lund, elu@kmd.dep.no
Kontaktperson i Universell Utforming AS: Ingvild Gutubø Håkonseth,  ingvild@universellutforming.org

Se hele rapporten Universell utforming i fire gateopprustingsprosjekter (Universell utforming AS, 2015)