Ålesund kommune

Universell utforming i temakart for gatebruk

Ålesund, som jugendby, har særskilte utfordringer med tanke på universell utforming og tilpasning til verneverdig bygningsmasse som preger byens identitet og egenart. Ved hjelp av et nytt temakart for gatebruk skal det legges til rette for vitalisering av sentrum med handel, kafeer, uteliv og offentlige rom som attraktive møteplasser.

Matrise for alle nivåer. Matrise for alle nivåer.

 

Innganger er kartlagt og gitt fargekoder ut fra tilgjengelighet.

Innganger er kartlagt og gitt fargekoder ut fra tilgjengelighet.

Tre nivåer
I temakartet er gatene blitt kategorisert etter 3 nivåer:

  1. Offentlig karakter
  2. Halv-offentlig karakter
  3. Privat karakter

Inndelingen er uavhengig av status som nasjonal, fylkes-, kommunal eller privat veg. Det er dagens bruk eller ønsket fremtidig bruk av gatene og tilliggende bebyggelse som har vært styrende i denne kategoriseringen. Til gatehierarkiene er det knyttet prinsipper og prinsippløsninger med hensyn til

  • Bruken av gaten og bebyggelsens første etasje.
  • Opplegg for parkering i gata.
  • Universell utforming.
  • Utvikling og praktisering av vernebestemmelser for bygg.
  • Materialvalg i gate og bygg.

Temakartet har dermed en bredere tverrfaglig tilnærming og en mer overordnet karakter enn tradisjonelle gatebruksplaner.

Matrise prinsipper
Prinsippene er samlet i én matrise for alle nivåer for at det skal være oversiktlig og enkelt å forholde seg til rammene som temakartet skal sette for utviklingen i sentrum, og unngå å lage omfangsrik tekstdel.

LV- opprinnelig: Løvenvoldgata var tidligere preget av få kontraster og mange terskler for å komme inn i butikker og bygninger. Nå er gaten oppgradert og igjen åpnet for publikum. (bilder LV gate opprinnelig og Grimmergata ferdig)

 


Verktøy som hjelp i prosessen
Som arbeidsgrunnlag ble de utarbeidet flere underlagskart: Tilgjengelighet (eksisterende kartlegging fra kartverket, samt noe egenkartlegging), bevaring (kulturminner og bevaringsverdig grønnstruktur), mulige kollektiv- og sykkeltraseer, bevertningssteder og fremtidige områder med åpning for stille og/eller støyende bevertning.

Oppgavene ble løst med interne ressurser i kommunen, bruk av Kartverkets tilgjengelighetsportal og veiledning til tilgjengelighetskartleggingen, samt egen kartlegging ved hjelp av GIS-programvare.

Videre bruk av temakartet
Temakartet skal brukes videre som grunnlag for arbeid med detaljplaner for enkelte gateløp eller deler av sentrum. Kommunen tar sikte på et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen om trasévalg og detaljplanlegging for overordnete sykkelakse, gangforbindelser og for kollektivaksene inn og ut av sentrum.


Universell utforming i Tønsberg historiske by
Tønsberg kommune har utarbeidet en egen veileder om kvaliteter og utforming ved gatemiljø og uteoppholdsarealer i middelalderbyen.

Målgruppe for veilederen er kommunens saksbehandlere og kommunen som grunneier, forslagsstillere, utbyggere og andre private aktører. Disse skal nå få innspill og hjelp til krav og prosesser for å bygge og bevare byens identitet, samt nå overordnet mål om økt boligbygging gjennom fortetting.