Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser årlig ut i tilskuddsmidler til tiltak og prosjekter som bidrar til å øke lokal kompetanse, verktøy og gode eksempler innen planlegging, kart og geodata, herunder universell utforming.

Prosjektene med særlig fokus på universell utforming vises her. Det framkommer at de spenner over et vidt virkefelt med mange innfallsvinkler og med mange ulike prosjekteiere.

Målet med ordningen er å øke lokal kompetanse innen planlegging, kart og geodata, herunder universell utforming. Tilskuddet skal gå til gjennomføring av tiltak og prosjekter som utvikler lokal kompetanse på disse områdene, slik at tilskuddsmottakerne og deres målgrupper i stand til å medvirke med god effekt og kvalitet i lokale og regionale prosesser etter plan- og bygningsloven (pbl). Arbeid på tvers av fagområder skal tilstrebes.

Ordningen er ligger under kapittel 590 post 81 i statsbudsjettet og lyses ut som en av departementets tilskuddsordninger hver vår. Målgrupper er organisasjoner, virksomheter, stiftelser og faglige nettverk – innenfor privat og frivillig sektor – gjerne i samarbeid med en offentlig aktør.

I lenkene under kan en gjøre seg kjent med hvordan universell utforming på ulike måter er ivaretatt i de prosjektene som har hatt universell utforming som integrert tema, gjennom innsyn i departementets tilsagnsbrev og prosjektenes rapporter. Rapportene vil normalt foreligge året etter tildelingsåret.

Departementets tilsagnsbrev og prosjektrapporter

2016

Norsk sentrumsutvikling: Tilsagnsbrev – Sentrumskonferansen 2016 (pdf) | Rapport (pdf)
Oslo åpne hus: Tilsagnsbrev – Oslo åpne hus 2016 (pdf)
Byen vår Drammen: Tilsagnsbrev – Prosess – og kommunikasjonsverktøy i planprosesser – Bylivsbarometer (pdf)
Funka Nu: Tilsagnsbrev – Opplæringstiltak innen universell utforming og planlegging (pdf)
Skadeforebyggende forum: Tilsagnsbrev prosjekt trygghetsvandring i nærmiljøet (pdf) | Rapport (pdf)
Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet: Tilsagnsbrev medvirkning i planprosesser for flyktninger og innvandrere (pdf)

2017

Universell utforming A/S: Tilsagnsbrev – Tilskudd til utvikling av kursopplegg (pdf)
Haugesund kommune: Tilsagnsbrev – Tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet, integrasjon av data i planarbeid og gjennomføring av tilretteleggingstiltak (pdf)