Internasjonal oppmerksomhet om tiltaket «Sentrumsnære turveger med universell utforming i Telemark

(Nyhet, 28.01.2018)

Telemark sin felles satsing på turveger med universell utforming skal presenteres på konferanse i Wien!

Turvegprosjektet i Telemark presenteres i en parallell sesjon under tittelen: «Making footpaths accessible for leisure and daily use». Tre representanter for turveggruppa i Telemark deltar på den internasjonale konferansen Zero Project Conference 2018 (Zerocon18) i Wien 21.-23. februar.
Prosjektet er nominert av Bufdir (Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet), og deretter invitert av arrangøren «Essl Foundation» med sitt «Zero Project».

Gruppa deltar også med stand med rollups og bilder/video m.v. Sammen med over 60 andre prosjekt verden over er prosjektet allerede presentert på arrangørens nettside.

Sentrumsnære turveger i Telemark er et fellesprosjekt for Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Den Norske Turistforening Telemark.
Turveggruppa i Telemark er fremdeles aktiv og følger fint opp tiltaket K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner. Telemark startet sitt arbeid i 2012. Rapport fra arbeidet i 2017 ligger her.

Kontaktperson er Roger Jensen, leder av uu-turveggruppa i Telemark og folkehelserådgiver hos Fylkesmannen i Telemark.


Rapporter fra KMDs tilskuddprosjekter med fokus på universell utforming foreligger nå

(Nyhet, 16.01.2018)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser årlig ut i tilskuddsmidler til tiltak og prosjekter som bidrar til å øke lokal kompetanse, verktøy og gode eksempler innen planlegging, kart og geodata, herunder universell utforming. Ordningen heter Lokal kompetanse i plan, kart og geodata og er knyttet til statsbudsjettets kap 590 post 81. En andel av midlene skal gå til prosjekter som fremmer universell utforming. Noen rapporter fra tilskuddsmottakere i 2016 på tema universell utforming foreligger nå. Se disse og nærmere om tilskuddsmottakere for 2017 og ordningen. Midlene for 2018 vil bli utlyst i februar 2018 på regjeringen.no.


Design for All Foundation i Barcelona ber om kandidater til sin pris for “Good Practice”

(Nyhet, 02.01.2018)

Design for All Foundation (DfA) er en stiftelse med nettverk til enkeltpersoner og organisasjoner i mange land for å fremme arbeidet med universell utforming. Man kan fremme sitt kandidatur ved å følge anvisningene i utlysningen. DfA skriver i et nyhetsbrev:

It’s easy!
To check if your product, service or project can be selected just click here.
If the result is positive you can candidate by filling this form before February 23th 2018, if selected, you will receive the “Design for All Good Practice” label immediately.
All Good Practices will receive the corresponding “Good Practice” certificate.

I 2017 fikk tre prosjekter utviklet gjennom nettverksarbeidene i departementets tiltak K1 priser og hederlig omtale. Det var “Tryggleik og tilgjenge for ungdom på Stord“, “Gangbaner til lite tilgjengelige områder – Mimisbrunnr” – Oppland fylkeskommune og “Et mer tilgjengelig innland” – Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Kristin Loe Kjeldstad, Oppland fylkeskommune, viser fram sin pris på regjeringen.no den 19. mai 2017. Se den internasjonale presentasjonen av disse tre prosjektene og de øvrige nominerte priskandidatene på hjemmesiden til DfA.


Vellykket sesjon for universell utforming på KMDs regionale nettverkssamling for planleggere i 2017

(Nyhet, 12.12.2017)

Hotell Bristol, Oslo, 7. desember 2017 kl 09 – 1130.

Totalt 25 deltakere fylte sesjon D Universell utforming i planlegging og medvirkning på hotell Bristol i Oslo 7. desember. Sesjonen fokuserte først på sammenhengen mellom planlegging og byggteknisk forskrift og deretter på etikk, medvirkning og samfunnsutvikling.

Sesjon D var en av fire parallelle sesjoner på dag 2 av Kommunal- og moderniseringsdepartementets årlige konferanse for planleggere og andre på regionalt nivå knyttet til planlegging etter plan- og bygningsloven, denne gang 6. – 7. desember 2017. Alle presentasjoner ligger på regjeringen.no.

Parallell sesjon D vil bli fulgt opp med en et eget seminar onsdag den 14. februar kl 12 til 17 i Oslo for samme målgruppe. Foreløpig tittel er Universell utforming i regionale sammenhenger – innretning, eksempler og virkemidler. Seminaret er knyttet til KS kommunenettverk for universell utforming, men alle fylkesmenn og de fylkeskommunene som ikke er med i KS sitt kommunenettverk vil også bli invitert.

Kontaktperson: Einar Lund, KMD, elu@kmd.dep.no

 


KMD arrangerer egen sesjon for universell utforming på sin regionale nettverkssamling for planleggere 7. desember

(Nyhet, 28.11.2017)

Hotell Bristol, Oslo, 7. desember 2017 kl 09 – 1130.

Parallell sesjon D heter Universell utforming i planlegging og medvirkning. Den fokuserer på temaet i sammenhengen mellom planleggingen og byggteknisk forskrift og på etikk, medvirkning og samfunnsutvikling.

Programposter:

 • TEK trumfer plan? … eller?
  Pål Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet
 • Hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK 17.
  Karen-Anne Noer, Universell utforming AS
 • Gode råd – og dåd. Medvirkning og råd.
  Sigrid Stokstad, NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Etisk perspektiv og verdigrunnlag.
  Eli Knøsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • Aldersvennlige lokalsamfunn. Samfunnsutviklerroller.
  Anne Berit Rafoss, Oslo kommune.

Sesjon D er på dag 2 av Kommunal- og moderniseringsdepartementets årlige konferanse, denne gang 6. – 7. desember.

Konferansen er for planleggere og andre på regionalt nivå knyttet til planlegging etter plan- og bygningsloven. Sesjon D er for samme målgruppe. Fem innlegg gir en effektiv formiddag, men også litt tid til samtale og refleksjon.

Hele konferanseprogrammet (pdf)

Nærmere opplysninger: møteleder Einar Lund, elu@kmd.dep.no, planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 


Statens kartverk markedsfører kartlegging for økt tilgjengelighet internasjonalt

(Nyhet, 21.07.2017)

Kartverket presenterte «Kartlegging av tilgjengelighet» på International Cartographic Conference 2017 i Washington DC. Allerede i 2012 ble arbeidet i en tidlig fase presentert på tilsvarende konferanse i Dresden. Arbeidet vakte interesse og denne gangen ble Kartverket direkte invitert til en videreførende presentasjon av sine resultater.

Kartverkets innlegg handlet om den kartleggingen av tilgjengelighetsdata som er gjennomført de siste årene i norske kommunesenter og friluftsområder og som nå omfatter 280 kommuner. Tettstedskartlegging er gjennomført i 171 kommuner og friluftskartlegging i 191.

Presentasjonen ble godt mottatt og satt i gang en rekke gode diskusjoner med kolleger fra Canada, USA og flere europeiske land.

Konferansen var en kjempeflott arena for å få presentert det nyeste i både forskning og daglig arbeid fra kartfolket fra hele verden. Konferansen samlet nesten 1000 kartentusiaster for en uke i Washington DC.

Informasjon om resultater av kartleggingen er lagt ut på Statens kartverks hjemmeside sammen med Kartverkets øvrige arbeide med universell utforming og tilgjengelighet.

Sven Michaelis, Statens kartverk Møre og Romsdal på talerstolen

Sven Michaelis, Statens kartverk Møre og Romsdal, starter sin presentasjon på konferansen med et viktig spørsmål: Universal design – extra effort for a minority, or for all?

 


Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven – foreløpig utkast til veileder

(Nyhet, juni 2017)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert foreløpig utkast av veilederen til gjennomsyn og innspill.

Veilederen skal tydeliggjøre hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan brukes til å oppnå gode universelt utformede løsninger. Den skal vise mulighetsrommet for universell utforming som følger av plan- og bygningsloven bestemmelser, hvor medvirkning i planlegging er en viktig del. Avgrensing til bygningsbestemmelsene i loven og byggteknisk forskrift er en viktig del.

Målgruppene er planleggere og andre som arbeider etter plandelen i plan- og bygningsloven, de som trenger å se mulighetsrommet og andre perspektiver knyttet til universell utforming, og de som vil være pådrivere for arbeidet med universell utforming uten å kjenne lovverket direkte.

Bildemateriale og enkelte deler av den tekniske utformingen er under arbeid.

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@kmd.dep.no, merk e-posten med ” Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven – Innspill til ny veileder”. Innspill mottas fortløpende inntil videre.

Ferdig veileder vil bli utgitt samordnet med framdriften for ny byggteknisk forskrift – Tek 17 – som er planlagt iverksatt 1. juli 2017.


Internasjonale resultater av arbeidet i de nasjonale nettverkene for universell utforming

(Nyhet, 21.05.2017)

Tre kandidatprosjekter fra nettverksarbeidet gjennom mange år i regi av i regi av Kommunal og moderniseringsdepartementet markerte seg i Katalonia i Spania.

Torsdag 18. mai kåret Design for All Foundation årets “International Awards 2017” på tema “Best Practice” i Katalonia i Spania. Oppland fylkeskommune ble tildelt pris for sitt arbeid for universell utforming som regional strategi i prosjektet Mimisbrunnr klimapark 2469.
Se også nyhet på regjeringen.no.


Tilskudd til lokal plankompetanse (herunder universell utforming)

(Nyhet, 02.05.2017)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut 4 millioner i tilskudd for å sikre den lokale kompetansen innen planlegging, kart og geodata.

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Ordningen retter seg mot søkere innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør. Søknadsfristen er 28. mai i år.

Hvem kan søke? Aktuelle søkere er i hovedsak organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør.

Hva kan det søkes støtte til? I tillegg til tiltak som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler innen planlegging, kart og geodata er det presisert i retningslinjene at det kan søkes om støtte til tiltak og prosjekter som utvikler attraktive og levende lokalsamfunn for alle, herunder universell utforming og folkehelse.

Se fullstendig omtale på regjeringen.no.


 

Nettverksamling med universell utforming på agendaen

(Nyhet, 28.11.2016 / rev. 17.01.17)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer felles samling for Nettverk for regional planlegging og Nettverk for kommunal planlegging i 6. – 7. desember på hotell Bristol i Oslo. Nytt av året er at universell utforming og medvirkning har fått sin egen parallelle sesjon.

Sesjonen er delt i to:

 • Erfaringer med tilskuddsordningen for arbeidet med kommunenes plankompetanse 2016.
 • Grunnlag og veikart for å komme videre i arbeidet med universell utforming og medvirkning i planlegging.

Målgruppen for hele samlingen er medlemmer i departementenes nettverk for regional planlegging og for kommunal planlegging, det vil si de som arbeider med slike spørsmål hos fylkesmennene og i fylkeskommunene.  Målgruppen for parallellsesjon C er i tillegg de som arbeider særskilt med universell utforming og medvirkning i de samme instansene.

Program for parallellsesjon C (pdf)

Gjennomført program og alle innlegg

Kontaktperson for parallellsesjon C om universell utforming og medvirkning er Einar Lund, 22245927, elu@kmd.dep.no


Stor norsk deltakelse på konferansen UD2016 i York

(Nyhet, 29.08.2016)

Universitet i York fulgte opp konferansene i Oslo 2012 og Lund 2014 med temaet Learning from the past, designing for the future den 21. – 24. august 2016. Konferansen var lagt opp med få key-note speakers og en bred presentasjon av mange innsendte papers i parallelle sesjoner. Deltakelse og innlegg fra alle kontinenter viser at universell utforming er et tema som er forankret og utdypes i mange sammenhenger. Tidsprogrammet ga gode anledninger til mye oppfølgende samtaler og kontakter.

Innlegg fra flere land viste at det systematiske politiske arbeidet med universell utforming står noe tilbake. Fra departementenes side var derfor bidragene innlegg som vektla bruken av nasjonale handlingsplaner, aktive nettverk og samarbeid med kommunesektoren og medvirkning. Bufdir/Deltasenteret arrangerte en work shop med tittelen: Interpretation and reputation of universal design. Husbanken har formidlet eget innlegg og inntrykk fra konferansen.

Det var stor norsk deltakelse – over 100 av de i alt 180 delegatene. Kommunesektoren i Norge var godt representert med delegasjoner fra fylker og kommuner. Universitets- og høgskolesektoren og nasjonale instanser i Norge bidro med mesteparten av de 33 innleggene fra Norge. Program med oversikt over alle sesjoner og innledere finnes på konferansens hjemmeside https://ud2016.uk/. Alle innsendte papers ligger samlet i Ebook som Volume 229: Universal Design 2016: Learning from the Past, Designing for the Future og kan lastes ned som pdf.

Arrangøren la opp til en uhøytidelig stil med York som en vikingby som en “nordisk” sammenheng i konferanseserien. Dette ble tatt opp underveis og førte til at neste konferanse ble besluttet lagt til Dublin i 2018 med The Centre for Excellence in Universal Design som koordinator.


Kommuneerfaringer kan formidles internasjonalt – skrivekurs i Gjøvik

(Nyhet, 11.03.2016)

Tiltak K2 Universell utforming ble gjennomført med stor bredde og aktivitet i kommunesektoren. Nå kommer muligheten til å formidle erfaringer og innsats utenlands.

Universell og NTNU i Gjøvik inviterer til et skrivekurs for de som ønsker å levere inn abstract til konferansen Universal Design i York i august 2016. Målgruppen for kurset er ansatte i fylker, kommuner og statlige forvaltningsorgan som har erfaringer med universell utforming, og som kan tenke seg å presentere prosjekter på denne konferansen. Kurset er et tiltak for å gjøre flere i stand til å sende inn bidrag til konferansen. I kurset vil du bli veiledet i søknadsprosessen, og det blir satt av tid til å arbeide med selve prosjektsøknaden enkeltvis og i grupper. Programmet vil tilpasses etter deltakerne.

Kurset er gratis, og arrangeres ved Quality Hotell Strand i Gjøvik den 30.3. kl 11:00 til 31.3. kl 13:00. Program, informasjon og påmelding

Konferansen Universal Design 2016 – Learning from the past, designing for the future arrangers av Universitetet i York, England, 21.- 24. august 2016. Den er en oppfølger av konferansene i Oslo/Lillestrøm i 2012 og Lund, Sverige, i 2014. Program og informasjon om selve konferansen ligger på nettsiden til York 2016

Fornebudagene 1. – 3. desember 2015 var det en intro til konferansen:
Universal design international conference in York 2016 v/ Einar Lund, KMD (pdf)


 Fornebu-dagene 2015: en massemønstring av aktivitet med perspektiver på universell utforming

(Nyhet, 10.12.2015)

Fornebu-dagene 2015 ble gjennomført med stor bredde av både aktører fra kommunesektoren og nasjonale instanser. Det detaljerte programmet for konferansen Det er i kommunene det skjer sammen med innleggene og bilder er nå lagt ut.

Fornebudagene ble arrangert 1. til 3. desember som et fellesarrangement mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved Deltasenteret.

Som sin del arrangerte KMD konferansen Det er i kommunene det skjer 1. og 2. desember, mens FNs internasjonale dag for funksjonshemmede ble markert 3. desember.

Det er i kommunene det skjer: kommune og fylkesrettet arbeid – universell utforming mot nye høyder

Over de to dagene fordelte 50 innledere seg på plenumssesjoner og parallelle sesjoner. Både erfaringer fra flerårig satsing i kommuner og fylker og innspill til videre arbeid ble vist fram på skjerm og i tale. De parallelle sesjonene var: bygg og planlegging, medvirkning og deltakelse, friluftsliv og folkehelse, transport og tilgjengelighet.

Program, alle innlegg og deltakerliste

Deltasenteret har lagt ut 14 opptak fra Fornebudagene. Videoene er tekstet for hørselshemmede.


Fornebu-dagene 2015: Universell utforming i det fysiske miljø

(Nyhet, 23.11.2015)

Fornebu-dagene 2015 nærmer seg med stormskritt. Det detaljerte programmet for konferansen Det er i kommunene det skjer er nå lagt ut.

Fornebudagene arrangeres 1. til 3. desember og er et fellesarrangement mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved Deltasenteret.

KMD arrangerer konferansen “Det er i kommunene det skjer” 1. og 2. desember, mens FNs internasjonale dag for funksjonshemmede markeres 3. desember.

Det er i kommunene det skjer: Kommune og fylkesrettet arbeid – universell utforming mot nye høyder
Her presenteres erfaringer fra flerårig satsing i kommuner og fylker. Samarbeid og faglige nettverk diskuteres. Videre satsing og gode eksempler presenteres. Parallelle sesjoner: bygg og planlegging, medvirkning og deltakelse, friluftsliv og folkehelse, transport og tilgjengelighet.

Målgruppe: Alle som arbeider med eller blir berørt av arbeid med universell utforming i kommuner og fylkeskommuner, eller som arbeider med kommunesektoren på temaområdet

Les mer om Fornebudagene 2015 og meld deg på ett eller flere av arrangementene
Detaljert program for Det er i kommunene det skjer (pdf)
Konferansen er gratis.


Jobben er ikkje gjort før den er publisert

(Nyhet, 08.10.2015)

Det sa foredragsholder Odd Bjørn Solberg på nettverkssamlingen i tiltak K2 på Gardermoen 16. sept. 2015. 

Prosjektstyring og –rapportering og formidling av prosjektresultater var dagsamlingens tema. Medarbeidere fra nitten av nettverkets kommuner og fylker hadde tatt i mot innbydelsen om en grundig gjennomgang. Arild Stavne fra Prosjektforum tok temaet om prosjektarbeid, mens Solberg fra Infogarden i Trondheim tok seg av formidling, med et lynkurs i journalistikk innlagt.

Program, alle innlegg og deltakerliste ligger under Konferanser

I nettverket arbeides det nå med ca 50 prosjekter som har fått tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av 2014 og 2015. Prosjektene skal avsluttes og rapporteres i november 2015. Mange av erfaringene vil bli formidlet på en åpen, nasjonal konferanse “Det er i kommunene det skjer” på Fornebu 1. – 2. desember 2015. Den er et samarrangement over tre dager med Barne-, ungdoms- og familiedirektorat og består av:
1. – 2. desember: Nasjonal konferanse med basis i tiltaket K2 «Universell utforming mot nye høyder».
2. desember: Nasjonalt transportnettverk, ansv. Bufdir.
3. desember: FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Se en felles brosjyre om alle arrangementene (pdf)


Samling på Gardermoen i tiltak K2 Universell utforming mot nye høyder

(Nyhet, 26.08.2015)

Rapportering og formidling i prosjektarbeid for universell utforming er tema på Gardermoen 16. september 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet innbyr til samling på Radison Blu Airport hotell Oslo, Gardermoen, onsdag 16. september kl 1000 – 1700 som en del av nettverksarbeidet i tiltak K2 Universell utforming mot nye høyder – fylkes- og kommunerettet arbeid.

Program:

 1. Organisering av prosjektarbeid og tilhørende rapportering. Arild Stavne, Prosjektforum AS, 1430 Ås.
 2. Formidling og presentasjon. Odd Bjørn Solberg, Infogarden, 7018 Trondheim.

Program: Invitasjon til samling på Gardermoen (pdf) (ny 02.09.15).


 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tilsagn på nye prosjektmidler for arbeidet med universell utforming i tiltak K2

(Dato: 11.07.2015)

Mange fylker og kommuner kan videreutvikle sine prosjekter som ble satt i gang i 2014 med nye tilskuddsmidler. Departementet har nå gitt tilsagn på til sammen 3,6 millioner til 24 søknader.

Tilskuddene variere fra kr 75 000 til 200 000 per tilskuddsmottaker og spenner over et vidt virkefelt, fra innarbeiding av universell utforming i kommunale aktiviteter til konkrete tiltak på for eksempel standardheving av turveier. Et av de vesentligste kriteriene for tildeling av tilskudd har vært å forankre arbeide hos samarbeidspartnere og i kommunale organer.

Oversikt over tildelte midler (pdf)

Midlene er knyttet til statsbudsjettet for 2015, kapittel 0847 post 71 Stimuleringsmidler til universell utforming.
Oversikt over deltakende fylker og kommuner finnes her: https://uu-k1.no/hva-er-tiltak-k2/

Aktuelle brev og maler finnes her