Nettverksamling med universell utforming på agendaen

(Nyhet, 28.11.2016 / rev. 17.01.17)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer felles samling for Nettverk for regional planlegging og Nettverk for kommunal planlegging i 6. – 7. desember på hotell Bristol i Oslo. Nytt av året er at universell utforming og medvirkning har fått sin egen parallelle sesjon.

Sesjonen er delt i to:

  • Erfaringer med tilskuddsordningen for arbeidet med kommunenes plankompetanse 2016.
  • Grunnlag og veikart for å komme videre i arbeidet med universell utforming og medvirkning i planlegging.

Målgruppen for hele samlingen er medlemmer i departementenes nettverk for regional planlegging og for kommunal planlegging, det vil si de som arbeider med slike spørsmål hos fylkesmennene og i fylkeskommunene.  Målgruppen for parallellsesjon C er i tillegg de som arbeider særskilt med universell utforming og medvirkning i de samme instansene.

Program for parallellsesjon C (pdf)

Gjennomført program og alle innlegg

Kontaktperson for parallellsesjon C om universell utforming og medvirkning er Einar Lund, 22245927, elu@kmd.dep.no


Stor norsk deltakelse på konferansen UD2016 i York

(Nyhet, 29.08.2016)

Universitet i York fulgte opp konferansene i Oslo 2012 og Lund 2014 med temaet Learning from the past, designing for the future den 21. – 24. august 2016. Konferansen var lagt opp med få key-note speakers og en bred presentasjon av mange innsendte papers i parallelle sesjoner. Deltakelse og innlegg fra alle kontinenter viser at universell utforming er et tema som er forankret og utdypes i mange sammenhenger. Tidsprogrammet ga gode anledninger til mye oppfølgende samtaler og kontakter.

Innlegg fra flere land viste at det systematiske politiske arbeidet med universell utforming står noe tilbake. Fra departementenes side var derfor bidragene innlegg som vektla bruken av nasjonale handlingsplaner, aktive nettverk og samarbeid med kommunesektoren og medvirkning. Bufdir/Deltasenteret arrangerte en work shop med tittelen: Interpretation and reputation of universal design. Husbanken har formidlet eget innlegg og inntrykk fra konferansen.

Det var stor norsk deltakelse – over 100 av de i alt 180 delegatene. Kommunesektoren i Norge var godt representert med delegasjoner fra fylker og kommuner. Universitets- og høgskolesektoren og nasjonale instanser i Norge bidro med mesteparten av de 33 innleggene fra Norge. Program med oversikt over alle sesjoner og innledere finnes på konferansens hjemmeside https://ud2016.uk/. Alle innsendte papers ligger samlet i Ebook som Volume 229: Universal Design 2016: Learning from the Past, Designing for the Future og kan lastes ned som pdf.

Arrangøren la opp til en uhøytidelig stil med York som en vikingby som en «nordisk» sammenheng i konferanseserien. Dette ble tatt opp underveis og førte til at neste konferanse ble besluttet lagt til Dublin i 2018 med The Centre for Excellence in Universal Design som koordinator.


Kommuneerfaringer kan formidles internasjonalt – skrivekurs i Gjøvik

(Nyhet, 11.03.2016)

Tiltak K2 Universell utforming ble gjennomført med stor bredde og aktivitet i kommunesektoren. Nå kommer muligheten til å formidle erfaringer og innsats utenlands.

Universell og NTNU i Gjøvik inviterer til et skrivekurs for de som ønsker å levere inn abstract til konferansen Universal Design i York i august 2016. Målgruppen for kurset er ansatte i fylker, kommuner og statlige forvaltningsorgan som har erfaringer med universell utforming, og som kan tenke seg å presentere prosjekter på denne konferansen. Kurset er et tiltak for å gjøre flere i stand til å sende inn bidrag til konferansen. I kurset vil du bli veiledet i søknadsprosessen, og det blir satt av tid til å arbeide med selve prosjektsøknaden enkeltvis og i grupper. Programmet vil tilpasses etter deltakerne.

Kurset er gratis, og arrangeres ved Quality Hotell Strand i Gjøvik den 30.3. kl 11:00 til 31.3. kl 13:00. Program, informasjon og påmelding

Konferansen Universal Design 2016 – Learning from the past, designing for the future arrangers av Universitetet i York, England, 21.- 24. august 2016. Den er en oppfølger av konferansene i Oslo/Lillestrøm i 2012 og Lund, Sverige, i 2014. Program og informasjon om selve konferansen ligger på nettsiden til York 2016

Fornebudagene 1. – 3. desember 2015 var det en intro til konferansen:
Universal design international conference in York 2016 v/ Einar Lund, KMD (pdf)


 Fornebu-dagene 2015: en massemønstring av aktivitet med perspektiver på universell utforming

(Nyhet, 10.12.2015)

Fornebu-dagene 2015 ble gjennomført med stor bredde av både aktører fra kommunesektoren og nasjonale instanser. Det detaljerte programmet for konferansen Det er i kommunene det skjer sammen med innleggene og bilder er nå lagt ut.

Fornebudagene ble arrangert 1. til 3. desember som et fellesarrangement mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved Deltasenteret.

Som sin del arrangerte KMD konferansen Det er i kommunene det skjer 1. og 2. desember, mens FNs internasjonale dag for funksjonshemmede ble markert 3. desember.

Det er i kommunene det skjer: kommune og fylkesrettet arbeid – universell utforming mot nye høyder

Over de to dagene fordelte 50 innledere seg på plenumssesjoner og parallelle sesjoner. Både erfaringer fra flerårig satsing i kommuner og fylker og innspill til videre arbeid ble vist fram på skjerm og i tale. De parallelle sesjonene var: bygg og planlegging, medvirkning og deltakelse, friluftsliv og folkehelse, transport og tilgjengelighet.

Program, alle innlegg og deltakerliste

Deltasenteret har lagt ut 14 opptak fra Fornebudagene. Videoene er tekstet for hørselshemmede.


Fornebu-dagene 2015: Universell utforming i det fysiske miljø

(Nyhet, 23.11.2015)

Fornebu-dagene 2015 nærmer seg med stormskritt. Det detaljerte programmet for konferansen Det er i kommunene det skjer er nå lagt ut.

Fornebudagene arrangeres 1. til 3. desember og er et fellesarrangement mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved Deltasenteret.

KMD arrangerer konferansen «Det er i kommunene det skjer» 1. og 2. desember, mens FNs internasjonale dag for funksjonshemmede markeres 3. desember.

Det er i kommunene det skjer: Kommune og fylkesrettet arbeid – universell utforming mot nye høyder
Her presenteres erfaringer fra flerårig satsing i kommuner og fylker. Samarbeid og faglige nettverk diskuteres. Videre satsing og gode eksempler presenteres. Parallelle sesjoner: bygg og planlegging, medvirkning og deltakelse, friluftsliv og folkehelse, transport og tilgjengelighet.

Målgruppe: Alle som arbeider med eller blir berørt av arbeid med universell utforming i kommuner og fylkeskommuner, eller som arbeider med kommunesektoren på temaområdet

Les mer om Fornebudagene 2015 og meld deg på ett eller flere av arrangementene
Detaljert program for Det er i kommunene det skjer (pdf)
Konferansen er gratis.


Jobben er ikkje gjort før den er publisert

(Nyhet, 08.10.2015)

Det sa foredragsholder Odd Bjørn Solberg på nettverkssamlingen i tiltak K2 på Gardermoen 16. sept. 2015. 

Prosjektstyring og –rapportering og formidling av prosjektresultater var dagsamlingens tema. Medarbeidere fra nitten av nettverkets kommuner og fylker hadde tatt i mot innbydelsen om en grundig gjennomgang. Arild Stavne fra Prosjektforum tok temaet om prosjektarbeid, mens Solberg fra Infogarden i Trondheim tok seg av formidling, med et lynkurs i journalistikk innlagt.

Program, alle innlegg og deltakerliste ligger under Konferanser

I nettverket arbeides det nå med ca 50 prosjekter som har fått tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av 2014 og 2015. Prosjektene skal avsluttes og rapporteres i november 2015. Mange av erfaringene vil bli formidlet på en åpen, nasjonal konferanse «Det er i kommunene det skjer» på Fornebu 1. – 2. desember 2015. Den er et samarrangement over tre dager med Barne-, ungdoms- og familiedirektorat og består av:
1. – 2. desember: Nasjonal konferanse med basis i tiltaket K2 «Universell utforming mot nye høyder».
2. desember: Nasjonalt transportnettverk, ansv. Bufdir.
3. desember: FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Se en felles brosjyre om alle arrangementene (pdf)


Samling på Gardermoen i tiltak K2 Universell utforming mot nye høyder

(Nyhet, 26.08.2015)

Rapportering og formidling i prosjektarbeid for universell utforming er tema på Gardermoen 16. september 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet innbyr til samling på Radison Blu Airport hotell Oslo, Gardermoen, onsdag 16. september kl 1000 – 1700 som en del av nettverksarbeidet i tiltak K2 Universell utforming mot nye høyder – fylkes- og kommunerettet arbeid.

Program:

  1. Organisering av prosjektarbeid og tilhørende rapportering. Arild Stavne, Prosjektforum AS, 1430 Ås.
  2. Formidling og presentasjon. Odd Bjørn Solberg, Infogarden, 7018 Trondheim.

Program: Invitasjon til samling på Gardermoen (pdf) (ny 02.09.15).


 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tilsagn på nye prosjektmidler for arbeidet med universell utforming i tiltak K2

(Dato: 11.07.2015)

Mange fylker og kommuner kan videreutvikle sine prosjekter som ble satt i gang i 2014 med nye tilskuddsmidler. Departementet har nå gitt tilsagn på til sammen 3,6 millioner til 24 søknader.

Tilskuddene variere fra kr 75 000 til 200 000 per tilskuddsmottaker og spenner over et vidt virkefelt, fra innarbeiding av universell utforming i kommunale aktiviteter til konkrete tiltak på for eksempel standardheving av turveier. Et av de vesentligste kriteriene for tildeling av tilskudd har vært å forankre arbeide hos samarbeidspartnere og i kommunale organer.

Oversikt over tildelte midler (pdf)

Midlene er knyttet til statsbudsjettet for 2015, kapittel 0847 post 71 Stimuleringsmidler til universell utforming.
Oversikt over deltakende fylker og kommuner finnes her: https://uu-k1.no/hva-er-tiltak-k2/

Aktuelle brev og maler finnes her