Prosjektrapporter K1

Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner pågikk i perioden 2009 – 2013 som et tiltak i Handlingsplan for universell utforming 2009 – 2013, Norge universelt utformet 2025

Prosjektrapportene beskriver innretning og måloppnåelse i særskilte tematiske prosjekter gjennomført av kommuner og fylker eller er sluttrapporten for deltakelse i K1-tiltaket.

Rapportene viser hvordan kommunene og fylkene som prosjekteierne har satt seg mål og arbeidet for måloppnåelse. Stikkord i rapportmalen er oppnådde resultater – gevinstrealisering – organisering, forankring og deltakelse – økonomi. Det er prosjekteiernes egne rapporter som er lagt ut. I noen tilfeller inneholder rapportene illustrerende foto og en nøkkelordoversikt. Nøkkelordene gir mulighet for søk på prosjektet som et framhevet eksempel på godt gjennomført arbeid til inspirasjon i videre arbeid med universell utforming under fanen https://uu-k1.no/eksempler/. I denne omgang er det lagt ut elleve  prosjekt-/sluttrapporter fra tiltak K1.

Sammen med tidligere innsendte årsrapporter, se https://uu-k1.no/arsrapporter/, gir prosjektrapportene et godt innblikk hvordan kommunene og fylkene organiserer og evaluerer sitt eget arbeid som utviklingsaktører for universell utforming. Årsrapportene inneholdt også i mange tilfeller tematisk betonte forbildeprosjekter. Samlet viser årsrapporter og prosjektrapportene et vidt spenn i arbeidet, fra metodeutvikling og prosesserfaringer til eksempler på gjennomførte bygg og uteområder med høy bevissthet på universell utforming. Her finnes også veiledningsmateriell og informasjonsstrategier som ressurskommunene og pilotfylkene har utarbeidet og tatt i bruk.

Tiltaket K1 rettet seg mot fylker og kommuner som aktører og prosjekteiere. Omtrent alle fylker og 88 kommuner deltok i tiltaket i hele eller deler av perioden 2009 – 2013. Se nærmere om tiltaket K1 her: https://uu-k1.no/hva-er-tiltak-k1/

Kristiansand kommune:
Godt og trygt lys der du går og sykler – en utredning om trygg belysning med belysningsnormal
Godt og trygt lys der du går og sykler – prosjektrapport

Sortland, Risør, Time, Stord og Jevnaker kommune: Free yourself – Aktiv gåkultur – Tilgjengelighet, trygghet og turmål (pdf)

Stord kommune: Tryggleik og tilgjenge for ungdom på Stord (pdf)

Trondheim kommune: Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig (pdf)

Tysvær kommune: Friområdet ved Bongsatjørn – tilgjengelig for alle (pdf)

Ålesund kommune: Utvikling av temakart gatebruk for Ålesund sentrum, med fokus på universell utforming og by- og næringsutvikling i både ny og verneverdig bebyggelse (pdf)

Møre og Romsdal fylkeskommune: Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 (pdf)

Nord – Trøndelag fylkeskommune: Bølareinen for alle (pdf)

Nord – Trøndelag fylkeskommune: Blir folk friskere av offentlige tilskudd? (pdf)

Sør-Trøndelag fylkeskommune: Funksjonsattest bolig – et kartleggingsverktøy (pdf)

Oppland fylkeskommune: Mímisbrunnr Klimapark – Vår tids kunnskapskilde i Jotunheimen er for alle (pdf)

Sogn og Fjordane fylkeskommune: Lokale kulturminneplanar (pdf)

Vestfold fylkeskommune: Skipshaugene i Vestfold (pdf)

Fylkesmannen i Telemark: Sentrumsnære turveger med universell utforming i Telemark (pdf) | Rapport 2017 (pdf)