Søkematrise

Hvert eksempel er knyttet til et fagområde, men de forteller også om prosessene som ligger bak det ferdige resultatet, og hvilke arbeidsmetoder kommunene og fylkene mener har vært vellykket. Mange av eksemplene er sektorovergripende og kunne vært plassert under flere fagområder.
Velg dine søk fra kategoriene under. Du kan velge fra fagområde, arbeidsmetode og rolle, og også krysskoble disse tre alternativene.

Fagområder:

Planlegging, transportsystemer, friluftsområder, bygg, uteområder, eiendomsforvaltning, innkjøp og IKT.

Arbeidsmetoder:

Forankring: metoder for å forankre arbeidet med universell utforming i kommuner og fylker gjennom politiske vedtak, handlingsplaner og godt innarbeidet rutiner.
Kurs og skolering: metoder for å øke kompetansen om universell utforming gjennom kurs og opplæring.
Samarbeidsformer: måter å samarbeide på som har gitt gode resultater; samarbeid internt, samarbeid mellom ulike instanser og samarbeid mellom ulike nivåer.
Organisering: ulike måter å organisere arbeidet på: Bygge nettverk, satse på ildsjeler, prosjekt eller ordinær drift.

Roller:

Samfunnsutvikler: kommuners og fylkers arbeid med å skape en ønsket samfunnsutvikling gjennom å tilrettelegge for eksempelvis næringsliv eller en sunn livsstil.
Myndighetsutøver: kommuners og fylkers forvaltningsoppgaver med eksempelvis saksbehandling, veiledning, tilsyn og tilskudd.
Tjenesteyter: kommuners og fylkers tjenester som er direkte rettet mot innbyggerne i form av for eksempel skoler, barnehager, tannhelsetjenester og kollektivtransport.

Last ned PDF av sluttrapporten her (12,3 MB)


SØKEORD/SØKEMATRISE

(klikk på søkeord for å få opp søkeresultatet)

Planprosesser:
PlanstrategiKommuneplanleggingSamfunnsdelenArealdelenReguleringsplan

Transportsystemet
KollektivtransportKnutepunktHoldeplasserGangvegerSykkelvegerTransportmidlerBillettsystemerFergeBuss

Friluftsområder
BadeplassBryggeFiskeplassRasteplassTurstierTurvegerAdkomstInformasjonNaturverdierNaturhensyn

Kulturminner
KulturminneverdierKulturminnehensynFormidlingAdkomst – Informasjon.

Publikumsbygg
ByggesakNybyggRehabiliteringOpprustingBoligerSkolebyggKirkebyggBarnehageService-bygg

Uteområder
ParkLekeplassTorgGågate

Eiendomsforvaltning
OpprustingDriftIKT-standardIKT-verktøyFormidling til målgruppene Vedlikehold.

IKT
IKT-standardIKT-verktøy Formidling til målgruppene.

Innkjøp
InnkjøpsrutinerInnkjøpssamarbeid

Sektorovergripende
FolkehelseSentrumsutviklingReiseliv

Forankring
Politisk forankringAdministrativ forankringPlanforankringØkonomiplanBudsjett

Kompetansebygging
InformasjonVeiledningKurs

Kartlegging
Verktøy

Medvirkning
Av rådBrukerorgFrivillige org

Samarbeid internt og eksternt
TverretatligNæringslivetRegionale og statlige myndigheterfaginstanser.

Organisering
ProsjektorganiseringLinjeorganiseringKommunikasjon

Evaluering/læring
Tilsynkontroll Erfaringer og læring i organisasjonenTilbakemelding fra målgruppene.

Samfunnsutvikling
Universell utformingNæringsutviklingBoligutviklingNærmiljøLokalsamfunnsutviklingInkluderingTrygghetServiceLovverkTilskudd

Tjenesteyting
BarnehageSkoleHelseOmsorgKulturIdrettInformasjonKollektivtrafikkTilgjengelighet

Universell utforming
AvvisningskantBygg for alleDesign for alleHvileplanHåndlistKontrasterKontrastmerkingLedegjerdeLedelinjeLivsløpsboligLivsløpsstandardLydfyrLyssettingLøfteplattformNivåmerkingNivåsprangOverflatePublikumsbyggOmsorgsstandardOverflateRelieffskriftRullatorRullestolSmarthusSnusirkelTaktil merkingTrappeheisSkjøtselVedlikeholdsfrittFylkesplanFornminnerHelleristningerRekkverkMaterialbruksSansestimuleringInkluderingTaktil merkingFrisbeeGollfTreningsapparater.