Tiltak nasjonale utviklingsprosjekt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for flere aktiviteter hvor universell utforming inngår innenfor virkeområdet til plandelen av plan- og bygningsloven.De er knyttet til Planavdelingens oppgaver i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 – 19 og forvaltning av tilskuddsordninger.

Oppgaver i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 – 19 er

  • Tiltak PU 1 Tilskudd til lokal planlegging og universell utforming. I hovedsak rettet mot privat og frivillig sektor. Tilskudd gis over statsbudsjettets kap 0590 post 81. Innsendte rapporter finnes her:
  • Tiltak PU2 Bærekraftig utvikling og områdesatsing i byer. Universell utforming inngår i departementets plansatsing mot store byer og områdesatsinger i store byer.
  • Tiltak PU 3 Universell utforming i planbehandling. Universell utforming inngår i regional planveiledning som styrkes gjennom tildeling av midler til fylkesmenn og fylkeskommuner over statsbudsjettets kap 0500 post 21.
  • Tiltak PU 4 Universell utforming i geografiske informasjonssystemer. Statens kartverk organiserer kartlegging av tilgjengelighet i uteområder med tilskudd og assistanse til kommuner, formidler resultatene på egne nettsider og utvikler indikatorer for endringer over tid.