Drangedal kommune

Målet er universelt utforma turveier i hver bygd

Drangedal kommunes mål om å etablere universelt utformede turveier i alle grender er innen rekkevidde: Det er alt bygd ferdig to universelt utforma turveisnett og flere er påbegynt eller under planlegging.

Turveier benyttes av mange.

Turveier benyttes av mange.

Prosjektet har skapt stor interesse og gitt god kompetanse blant mange frivillige aktører i kommunen. Dugnadsinteressen er stor og kommunen hjelper til med å finne tilskuddsordninger og utforme tilskuddssøknader.

Turveieffekten
Drangedal har gode muligheter for friluftsliv. Kommunesentrene ligger også fint til i forhold til naturen, og det er flere steder lite som skal til av tilrettelegging av turveier og stier til allmenn bruk. Turveier stimulerer fysiske aktivitet og er godt for helsa. Bruken av turveiene øker også trivselen ved å få folk ut av isolasjon og ensomhet. De turveien som alt er ferdig viser økt bruk av områdene. Barnehager, skoler, sykehjem og turgåere bruker de sentrumsnære stiene flittig.

Kommunale mål
Et viktig mål er å styrke kompetansen på, interessen for, og arbeidet med universell utforming i kommunen. Det er viktig å få denne tenke- og planleggingsmåten på dagsorden i kommunale virksomheter, frivillige lag og foreninger, næringsaktører og hos folk flest. Turveisatsinga skal være en kjent lokal aktivitet, som innbyggerne kan følge over tid. Medvirkning fra relevante interessegrupper er et viktig prinsipp. Hovedmålet for kommunen er å stimulere til gode prosesser og støtte opp under lokalt utviklingsarbeid, for eksempel ved å gi tilskudd, være interessert, formidle kompetanse, og legge til rette for dugnadsarbeid.

Måleindikatorer
Det kan være flere måter å måle prosjektframdriften på:

  1. Antall grender med egne turveiprosjekt
  2. Antall samarbeidsparter i hver grend
  3. Antall kommunalt ansatte/politikere som har deltatt i satsingen
  4. Nye kommunale rutiner mht. samarbeidsformer mellom virksomheter
  5. Endringer i beboernes vaner mht. turgåing/fysiske aktivitet og bruk av nærmiljøet

Mange prosesstiltak
Målet om universelt utforma turveier i hver grend er et langsiktig tiltak, men mye er påbegynt: Det er turveistiltak i kommunesentra og grender, temamøter med grendene, turveisøknader fra grendene, nettverksgrupper, turvenngrupper, universell utforming av offentlige bygninger og forsamlingshus, faglige nettverk og fagsamlinger.