Fylkeskoordinatorsamlingen

Drammen 5. februar 2013

Fylkeskoordinatorene i tiltak K1 satte hverandre i stevne i Drammen for å drøfte fylkene som ressurser i arbeidet med universell utforming fra og med 2014.

Fra K1-samlingen i Drammen februar 2013 – gruppearbeid (Foto: Astrid Larsen, Stord kommune)

 

Som en aperitiff den 4. – 5. februar til nettverks- og fagsamlingen i Drammen utfordret Miljøverndepartementet fylkeskoordinatorene til å se på hvordan fylkene best kan fungere som ressurser i arbeidet med universell utforming fra og med 2014.

Åtte fylker har vært med fra 2009. Sju har kommet til siden tiltaket «K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner» startet. Med utgangspunkt i den nasjonale prosjektplanen som de åtte fylkene utarbeidet sammen med departementet i 2009, ble alle fylkesrepresentantene satt til å besvare tre spørsmål:

 • Er målene fortsatt gyldige i en ny handlingsplan fra og med 2014?
 • Forslag på nye mål fra og med 2014?
 • Hvordan kan fylkene bidra for å nå valgte mål?

Dette var en videreføring av gruppearbeider på Gardermoen-samlingen 19. november 2012, som la vekt på rollene som samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteyter. Fylkesdeltakerne representerte både fylkeskommuner og fylkesmenn og dekket et bredt fagspekter.


Gruppearbeid – dag 1
Som mål for det videre arbeidet med universell utforming la de vekt på:

 • Å komme fra plan til handling
 • Å ha en tverrsektoriell tilnærming på alle forvaltningsnivåer
 • Bruke regionalt planverk som et godt og viktig verktøy
 • Ha fortsatt høy prioritet på kompetanse, holdningsarbeid og motivasjon
 • Vurdere hva kommunene og fylkene hver seg skal ha kompetanse på
 • Budsjett og ressurser må stå i forhold til oppgaver og oppdrag

Gruppearbeid – dag 2
Arbeidet videre med spørsmålene:

 • Videreføring av utviklingsprosjektet for universell utforming i fylker og kommuner i ny handlingsplan?
 • Hva trenger fylkene for å lykkes som regionale aktører i arbeidet med universell utforming fra og med 2014?

… og svar fulgte etter en tematisk sortering i gruppearbeidet:

Styrker og svakheter i prosjekter

 • Alle fylker må med
 • En felles arena for informasjon om universell utforming etterlyst
 • Økt slagkraft med regionalt samarbeid

Benytte/ opparbeide kompetanse

 • Utvikle nye kurs for nye utfordringer og målgrupper
 • Å skape eierskap til erfaringer
 • Utvikle kompetanse i egen organisasjon
 • Ha egne ressurser

Ulike roller og oppgaver

 • Definere kommunenes spisskompetanse
 • La fylkene ha kompetanse på veiledning, rådgivning og samordning
 • Håndtering av oppdrag, ressurser, rapportering og innsatsområder
 • Et klart embedsoppdrag med budsjett som er i samsvar med oppdraget
 • Midler til kommunene for å styrke arbeidet med universell utforming
 • Rapportering på universell utforming fra kommuner og fylker (DTL og embedsoppdrag)
 • Sentrale innsatsområder: Samhandlingsreform og folkehelse
 • Medvirkning fra flere råd og innbyggere i kommunene