Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming må gå videre…

Gardermoen 2. april 2014

Representantene for fylkeskommunene og fylkesmennene i tolv fylker og Oslo kommune, hvor mange hadde erfaringer fra de fem årene med tiltaket K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 2009 – 13, ga uttrykk for at påtrykk fra departementene i tillegg til god regional og regional forankring og kunnskap, er viktig for fortsatt arbeid med universell utforming. Fylkeskommunen og fylkesmennene kan være gode pådrivere regionalt og overfor kommunene. En ny handlingsplan for universell utforming og nye sentrale initiativ imøtesees.

 

Figurer_Hektisk_planlegging

 

Hektisk planlegging mot forventninger i uu-arbeidet. ( Illustrasjon: Trond Bredesen)

Bakgrunn
Tiltaket K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 2009 – 13 ble avsluttet i 2013 sammen med Regjeringens Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 13. Se eventuelt oppsummeringskonferansen Du skal få en dag i mårå og rapporten T-1540 med erfaringer og eksempler fra tiltak K1. Ny handlingsplan til erstatning og videreføring er ikke vedtatt.

Målgruppe
Representanter fra ulike fagmiljø i fylkeskommunene og hos fylkesmennene som enten hadde erfaringer fra tiltak K1 eller som på annen måte kan bidra til å føre arbeidet med universell utforming videre. Disse to instansene har viktige oppgaver som samfunnsutviklere og myndighetsutøvere regionalt og lokalt.

Mål med samlingen
I påvente av ny handlingsplan, ønsket Kommunal- og moderniseringsdepartementet å drøfte erfaringer med kommune- og fylkesrettet arbeid fra femårsperioden 2009 – 13, og mulige innretninger i arbeidet der kommunene og fylkesnivået fortsatt kan være viktige målgrupper og aktører. Se innbydelse og program. For departementet er målet å kunne annonsere et opplegg som fylkene kan delta i og hvor en vesentlig oppgave er å bringe arbeidet videre til og med aktive kommuner.

Samlingen
ble gjennomført som dagsseminar med innledende innlegg og idédugnad. Deltakerne, 23 i tallet, representerte tverrfaglighet, tidligere koordinatorer og kontaktpersoner til K1-tiltaket og ”nye”. Alle har og kan ha en portefølje i sine tjenesteoppgaver med den posisjon universell utforming har i plan- og bygningsloven og den ”kobling” som mange allerede har tatt fatt i mot oppgaver innen folkehelse, friluftsliv, medvirkning med mer. Deltakerliste.

Problemstillingene som departementet ønsket belyst var
– opplegg og muligheter for tiltak for universell utforming i 2014
– basert på perspektiver, utfordringer og erfaringer
– knyttet til forventninger, metodebruk og virkemidler
– fordelt på kommunene, regionalt og nasjonalt nivå

I idédugnaden (som første fase i kreativ problemløsnings-metoden) var dette slått sammen til oppgaven: Hva slags forventninger kan stilles opp: til departementet, til fylkesmenn og fylkeskommunene og til kommunene. Det ble levert omfattende materiale til departementets bearbeidelse.

Foredrag og presentasjoner