Hedmark og Oppland fylker: Reiseliv

Mer tilgjengelig reiseliv med enkle grep

Universell utforming i ­r­eiselivet har vært et av delmålene i pilotfylke­prosjektet. Hovedtiltaket i pilotperioden har vært å kartlegge tilgjengeligheten i 90 reiselivsbedrifter. De 90 bedriftene inkluderer hoteller, restauranter, museer og aktivitetsleverandører.

Mer tilgjengelig reiseliv med enkle grep Trinnfritt inngangsparti med automatisk døråpner på veggen. Foto: Torhild Jørgensen Solbakken. Norsk Turistutvikling AS.

 

Hensikten med kartlegging;

• Øke kunnskapen og bevisstheten om universell utforming
• Øke bevisstheten om bedriftens sterke og svake sider med hensyn til universell utforming
• Forslag til mulige produkt­forbedringer
• Tiltaksrapport
• Stimulere til god og riktig ­informasjon i markedsføring

Kart.

Et oversiktskart for å orientere seg. Foto: Torhild Jørgensen Solbakken. Norsk Turistutvikling AS

Reiselivsnæringen responderte svært positivt på å få en gjennomgang av sin bedrift. Arbeidet avdekket imidlertid svært stor ­uvitenhet rundt temaet. Mange ble overrasket over enkle grep som kan gjøre stor forskjell for den ­reisende.

Ved siden av kartleggingen har pilotprosjektet holdt årlige ­konferanser. Her har målet vært å bli klar over markedsverdien av å være tilgjengelig for alle, og hvor viktig det er å synliggjøre at man kan tilby gode fasiliteter uansett funksjonsevne. En stor målgruppe er de eldre som blir mer og mer ­reisevante, har god økonomi og kan reise i 20 år som pensjonist.

UU-satsingen fortsetter i Hedmark og Oppland
I løpet av pilotperioden er det dannet et nettverk av reiselivsbedrifter i de to fylkene som vil jobbe videre med temaet. ­Nettverket har fått oppstartmidler fra Nærings- og Handelsdeparte­mentet og startet arbeidet høsten 2013. Nettverket skal prioritere egen kompetanse på universell ­utforming.

Spesialist på universell ­utforming i reiselivet
Rådgivningsselskapet Norsk ­Turistutvikling på Lillehammer har skaffet seg spesialkompetanse på temaet universell utforming i ­reiselivet. De vant første anbudsrunde på kartlegging av de første 30 overnattingsbedriftene og har siden spesialisert seg på lover og regler, standard og muligheter for reiselivsbransjen.

Heispanel.

Et heispanel som er riktig utformet. Foto: Torhild Jørgensen Solbakken. Norsk Turistutvikling AS.

Reiselivsprisen
De 90 reiselivsbedriftene som deltok i kartleggingen er invitert til å delta i en konkurranse om å vinne en reiselivspris på 50 000,- kr. Vinneren er den bedriften som har gjennomført flest tiltak etter at den ble kartlagt. Prisen deles ut på konferansen “Du skal få en dag i mårå”, på Hamar i oktober 2013.

Et tilgjengelig Norge innen 2025
Reiselivsnæringen i Hedmark og Oppland må jobbe hardt for å bli helt tilgjengelig innen 2025. Men det er de små skrittene som til slutt blir den lange mila. Ressursgruppa som ble etablert til ­pilotprosjektet, bestående av Hedmark og ­Oppland fylkes­kommuner, NHO innlandet, sammen med Rådene for like­stilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i de to fylkene, vil fortsette arbeidet med bevisstgjøring, kompetanseheving og nettverkstiltak til felles nytte for tilbyder og den reisende. Alle skal ha gode reiseopplevelser i Hedmark og Oppland.

 


Visuell turistguide i Trondheim
Visit Trondheim utgir årlig en ­turistguide for Trondheim. Det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har tatt initiativ til kartlegging av ­universell utforming ved ulike ­virksomheter som omtales i ­turistguiden.
Kartleggingsarbeidet gjennomføres av 3. års ergoterapistudenter ved Høgskolen i Sør Trøndelag (HIST). Virksomheter som tilfredsstiller krav til ­tilgjengelighet, merkes med ­pictogram for henholdsvis fremkommelighet, orienterbarhet, hørsel og astma/allergi i turist­guiden. Resultater av kartleggingsarbeidet gjennom sju år er:
• HIST studenter får økt kompetanse i universell utforming
• Visit Trondheim får fornyet ­informasjon til turistguiden
• Trondheim kommune oppnår større fokus på universell ­utforming.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
ReiselivPolitisk forankringAdministrativ forankringØkonomiplanBudsjettInformasjonVeiledningVerktøyBrukerorgFrivillige orgTverretatligNæringslivetProsjektorganiseringUniversell utformingServiceLovverkTilgjengelighetHåndlistKontrasterKontrastmerkingLedelinjeLyssettingLøfteplattformNivåmerkingNivåsprangOverflateRullatorRullestolSnusirkelTaktil merkingTrappeheis