Nord-Trøndelag fylke: Videregående skoler

Mer funksjonelle videregående skoler etter oppgradering

De videregående skolene i Nord-Trøndelag har blitt mer funksjonelle etter ­ombygging og oppgradering. Fylket har fått gode undervisningsbygg som gir et bedre læringsmiljø. Resultatet kunne blitt enda bedre om man fra starten av også hadde inkludert ferdselsårer, ­bussholdeplass, uteområde og adkomst til hoved­inngangen.

Mer funksjonelle videregående skoler etter oppgraderingOversiktlig hall med tydelige ledelinjer på. Steinkjer videregående skole. Foto: Anne Caroline Haugan, Nord- Trøndelag fylkeskommune.

 

Nøkkelen til de gode løsningene ligger i den tidlige fasen av ­prosjektet og i den gode dialogen med involverte parter. Prosjektorganisasjonen hos fylkes­kommunen, prosjekterende og utførende, og elever og ­ansatte ved skolene har gjennom ­prosessen fått økt kunnskap om universell utforming.

Oppgang

Detalj fra trapp på Verdal videregående skole. Foto: Anne Caroline Haugan, Nord- Trøndelag fylkeskommune.

Ikke fordyrende
En av erfaringene fra arbeidet med å gjøre de videregående skolene i fylket mer universelt ­utformet er at dette ikke er fordyrende. Tilleggskostnadene ble lave fordi man tenkte på universell utforming fra starten av. Tidligere har fylkeskommunen hatt kost­nader med å ­tilrettelegge rom for elever med forskjellige funksjonshemminger. Når alle rom er ­til­­­­rette­­lagt for alle, unngår man dette.

Alle videregående skoler oppgradert
Videregående opplæring er det største tjenesteområdet fylkestinget har ansvar for. Området er svært viktig for fylkeskommunen som bygger og drifter skolene. ­Eiendomsavdelingen ledet i ­perioden 2006- 2012 bygge­prosjekter som omfattet vesentlige ombygginger og oppgraderinger av alle de 11 videregående skolene.

Forut for lovkravene
Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde søkelys på tilgjengelighet ved skoleutbygginger før lovkravene om universell utforming kom. Allerede i felles fylkesplan 2005- 2008 vedtok fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag at alle nye investeringer skulle vurderes i forhold til prinsippene om universell utforming. I fylkesplanen het det videre at tiltakene som gjelder tilgjengelighet skal være sektorovergripende. Da Nord-Trøndelag ble pilotfylke for universell utforming i 2009, økte oppmerksomheten rundt arbeidet med de videre­gående skolene ytterligere.
Eiendomsavdelingen har hatt ­ansvar for økonomi, gjennomføring og oppfølging av prosjektene.
Det har vært benyttet ulike ­anskaffelsesregler og entrepriseformer, som plan- og design­konkurranse, samspillsmodell, konkurranseprega dialog og totalentreprise etter forprosjekt.

Oppgradering.

Uteareal etter oppgradering. Levanger videregående skole. Foto: Anne Caroline Haugan, Nord- Trøndelag fylkes­kommune.

Godt samarbeid gir bedre løsninger
Det fylkeskommunale Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Eiendomsavdelinga inngikk i 2007 en avtale om tiltak for å øke oppmerksomheten rundt ­universell utforming i byggeprosjekter. Særlig gode tilbakemeldinger fikk seminarene som ble arrangert for prosjekterende og medarbeidere ved skolene i forkant av tre større utbyggings­prosjekter.

Nybygging, ombygging og ­renovering av skolene kostet cirka 1,2 milliarder kroner, finansiert av Nord-Trøndelag fylkeskommune. I økonomiplanen for Eiendomsavdelingen for 2011- 2016 er det satt av 4,4 millioner per år til ­universell utforming. I 2012 kartla Eiendomsavdelingen tilgjengelig­heten i de videregående skolene, ved tannklinikkene og i Fylkets Hus. Utbedringer skjer etter tiltaksplanen basert på kartlegginga.
De fleste skolene ble prosjektert etter TEK 07, men fylkeskommunen spesifiserte en del tilleggskrav som gjaldt universell utforming. På flere områder er ­derfor skolene på «TEK 10- nivå». Prosjekteringsverktøyet ­«Universell utforming i publikumsbygg», utarbeidet av Trondheim kommune, har også vært brukt i bestillinga. Ved flere av prosjektene har arkitekten utarbeida sjekklister for universell utforming.

Evaluert i studentoppgaver
Bygging og ombygging av videre­gående skoler er komplekse byggeprosjekt som involverer flere aktører: ulike avdelinger i fylkeskommunen, kommunen skolen ligger i, naboer, Statens vegvesen og andre. Arbeidet er evaluert i to studentoppgaver.


Universell utforming medfører ikke store ekstrakostnader når det blir med fra starten av.
Karl Arne Jensen, prosjektleder ved Eiendomsavdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
NybyggRehabiliteringOpprustingSkolebyggOpprustingDriftVedlikeholdPolitisk forankringBudsjettInformasjonVeiledningVerktøyBrukerorgFrivillige orgProsjektorganiseringUniversell utformingInkluderingServiceBarnehageSkoleBygg for allePublikumsbygg