Nord-Trøndelag fylkeskommune

Stedsutvikling, folkehelse og universell utforming krever samspill

Stedsutvikling, folkehelse og universell utforming er sektorovergripende arbeidsområder både i fylkeskommunen og kommunene. Dette krever samspill for å oppnå gode løsninger, der Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å være en pådriver.

Befaring langs gang- og sykkelstien på Brattøra i Trondheim

Befaring langs gang- og sykkelstien på Brattøra i Trondheim. Foto: Grete Sildnes

Prosjektet varer fra januar 2015 til juli 2016, og det er alt gjennomført flere samhandlingsmøter, som har bidratt til å realisere målsetningene med prosjektet. Fylkeskommunen har forsøkt å realisere intensjonen om sektorovergripende samspill gjennom samarbeid med flere kommuner og Statens vegvesen.

Hva er oppnådd?

  1. Tettstedskonferansen «Stedsutvikling – folkehelse – universell utforming» med blant annet befaring i Steinkjer.
  2. Studietur til Trondheim med innledere fra Trondheim kommune og Statens vegvesen med befaring på Brattøra og Finalebanen.
  3. Formidling av Kommunal og moderniseringsdepartementets prosjektmidler. Midlene overføres til kommuner med konkrete planer om kompetanseheving eller fysiske tiltak knytta til universell utforming. Man prioriterer søknader der stedsutvikling, folkehelse og universell utforming ses i sammenheng. Her oppfordres kommunene til å involvere det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Suksessfaktorer
Avgjørende faktorer i prosjektet har nettopp vært at man har sett satsinger og ansvarsområder i sammenheng, og at man har samarbeidet godt på tvers internt i fylkeskommunen. Siden stedsutvikling, folkehelse og universell utvikling er sektorovergripende områder, blir samhandling en sentral faktor. Det at arrangementene har vært gratis eller med lav egenandel for kommunen har også vært en suksessfaktor.

Vinn-vinn
Prosjektet har vært nyttig både for fylkeskommunen og kommunene. Det har også ført til økt samarbeid og koordinering mellom de ulike virksomhetene i fylkeskommunen. Tilbakemeldingene fra kommunene viser at de har fått inspirasjon, nyttig faglig påfyll og økt kunnskap om universell utforming.

«Stedsutviklingsgruppa»
Den tverrsektorielle «stedsutviklingsgruppa» i fylkeskommunen har vært en sentral bidragsyter i prosjektsamarbeidet. Den har omfattet medarbeidere fra blant annet folkehelse, plan, samferdsel, folk og samfunn, kulturminnevern og friluftsliv.  Dessuten har Statens vegvesen og Trondheim kommune vært viktige bidragsytere under studieturen til Trondheim.

Samarbeidet har vært konstruktivt. Et god sluttresultat vil blant annet være avhengig av at kommunene nå «omsetter teori til praksis» og at kommunene kan dra nytte av de midlene fylkeskommunene tilbyr.