Østfold fylke: Helleristninger

Vedlikehold av helleristninger ved Solbergfeltet

Helleristningene ved ­Solbergfeltet ble tilrettelagt som en del av «Oldtidsveien formidlingsprosjekt». Der det før var vanskelig å ta seg frem på grunn av mye fukt i bakken er det i dag en flott plattform, som både verner de sårbare helle­ristningene og gjør det lettere for publikum å komme tett på.

Skjøtsel av det tilrettelagte området var en viktig forutsetning for at Solbergfeltet. En 10 årig avtale med Sarpsborg kommune om skjøtsel av det tilrettelagte området var en viktig forutsetning for at Solbergfeltet ble prioritert for universell utforming. Skjøtselsgruppen kommer fra Sarpsborg ASVO. Foto: Østfold fylkeskommune.

 

En viktig grunn til at Solbergfeltet ble prioritert i formidlingsprosjektet var Sarpsborgs kommunes vedtak om en langsiktig avtale om skjøtsel av de tilrettelagte områder. Å bygge plattformer for å beskytte fornminner var ikke noe nytt i Norge, men dette var første gang universell utforming også var et premiss for gjennomføringen.

Solberg.

Plattformen på Solberg er bygget i kebony og cortenstål fundamentert på betongsokler plassert oppå marknivå. Den gir publikum med og uten hjul mulighet for å komme nær en av Østfolds mest besøkte helleristninger. Foto: Østfold fylkeskommune.

Mer tilgjengelige fornminner
I 2007 ønsket Østfold fylkes­kommune å gjøre 11 fornminneområder i Sarpsborg og Fredrikstad tilgjengelige for publikum. Målet var å oppdatere formidlingen av de mest besøkte områder, og å sørge for en bedre oppfølging av skjøtselen. Initiativet kom fra kulturminneseksjonen og ble ­politisk forankret hos fylkespolitikerne i samferdsel-, næring- og miljøkomitéen. En ildsjel fulgte opp fylkesplanens målsetning om at områder «for allmenn bruk skal utformes, slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte».

Egen plan for universell utforming
Første del av prosjektet var å få ­utarbeidet en plan for universell ­utforming av alle områdene.
Fornminnenes plassering i terrenget gjorde at det ikke var ­aktuelt å gjøre alle områder ­tilgjengelige for rullestolbrukere, men for fem plasser ble det ­utarbeidet prinsipptegninger for ny adgang via stier og plattformer.
Tre av disse har fram til nå blitt ­universelt utformet. Mange faktorer har hatt betydning for prioriteringen. En av dem var å velge områder der det ikke skulle så mye til for å oppnå universell ­utforming. En annen faktor var Sarpsborg kommunes vilje til å inngå en 10 årig avtale om skjøtsel av de tilrettelagte områder. ­Solbergfeltet ble valgt fordi det har mye besøk, og fordi det er et krevende område som kunne bli et læringsprosjekt for fylkeskommunen.

Planarbeidet ble benyttet til å ­utforske behov og utfordringer som oppstår i møtet mellom god tilrettelegging og godt vern av fornminnene. Kulturminneseksjonen har lagt ned et stort arbeid i å utvikle nye produkt som skiltstativ og plattformer. Målet har vært at produktene skal være holdbare, vedlikeholdsfrie og fleksible. I tillegg skal skilt og ­plattformer ikke føre til mark­inn­grep, og de skal visuelt gå godt inn i kulturmiljøet. Utforming og materialbruk skal samsvare med designprofilen for det nærliggende Solbergtårnet.

Solberg skilting

To nye typer skilt er nå standard ved ­formidling av kulturminner i Østfold. ­Tekstene er korte og lett å lese. De er skrevet med en skrifttype spesielt utviklet for mennesker med lesevansker, og trykt på matte skiltplater som ikke
gir gjenskinn. Foto: Terje Rakke/Nordic life.

Visuell informasjon
Skiltene skal være lette å forstå for alle både gjennom design og fargebruk, tekstlig og visuell informasjon. Tekstene har blitt korte, lettfattelig og gode å lese. I tillegg har fylkeskommunne kjøpt retten til bruken av en skrifttype spesielt utviklet for mennesker med lesevansker, og trykt informasjonen på matte skiltplater som ikke gir ­gjenskinn. Dette er enkle grep som ikke koster ekstra.

Plattformen ved Solberg
På Solberg renner det mye vann over bergflatene og grunnen ­framfor berget er derfor svært våt. Løsningen ble å utvikle en plattform som lar vannet renne fritt. Den ble bygd i tre og funda­mentert på ­betongsokler plassert på marknivå. Soklene er videre konstruert slik at de kan justeres hvis plattformen blir utsatt for telehiv. Mange viktige beslutninger som var avgjørende for det gode resultatet ble truffet sent i utformingen. Eksempelvis ble plattformen lengre enn tenkt og kom til å ligge lavere i terrenget, noe som ble en stor visuell forbedring. Disse endringene var kun mulige takket være stor fleksibilitet fra både prosjektleder og byggherre.

En million
De samlede omkostninger for planlegging og gjennomføring av Oldtidsveien formidlingsprosjekt har vært ca. 1 million kroner. Knapt halvparten har gått til planlegging og resten til bygging av plattform og til produksjon av skilt.

Veien videre
Det tok tid å få oversikt over hva som har vært gjort tidligere ­innenfor tilrettelegging i friluftsområder/kulturminneområder. Østfold fylkeskommune vil nå arbeide for at flere områder blir ­tilgjengelige for rullestolbrukere og gjøre det lettere å ferdes for mennesker med nedsatt syn. På Solberg gjenstår det å få til en ­tilfredsstillende parkeringsløsning.


Tilretteleggingen på Solberg ble bedre enn ventet. Fra kultur­minne­vernet sin side var vi redd for at anlegget ville bli svært dominerende, men det glir fint inn i kulturmiljøet.


Prosjektet er ikke ferdig før vedlikeholdsavtale er på plass. Arkeolog Linda Nordeide


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
TurstierTurvegerKulturminneverdierKulturminnehensynFormidlingInformasjonAdkomstPolitisk forankringPlanforankringBrukerorgFrivillige orgKulturIdrettOverflateSkjøtselVedlikeholdsfrittFylkesplanFornminnerHelleristningerrekkverk