Risør kommune: Nyansettelser

Universell utforming tema ved nyansettelser

Når universell utforming er tema ved jobbintervju og etter ansettelse, får ­kommunen vist at dette tas på alvor. Enheten for plan- og byggesak i Risør kommune har god erfaring med å ta dette tema opp på lik linje med andre temaer som for eksempel ­bygningsvern.

Risør sentrum Universell utforming i Risør sentrum. Foto: Risør kommune.

 

Universell utforming har gjennomgått en radikal endring, siden Risør kommune ble en av 16 pilotkommuner i 2005. Flere krav er tatt inn i lovverket, og selve strategien er tatt inn i plan- og bygningslovens formålsparagraf. Arbeidet går allikevel ikke av seg selv. Kommunen har derfor valgt å rette spesiell oppmerksomhet på temaet ved nyansettelser i ­enheten for plan- og byggesak.

Kompetent leder
Det er avgjørende at kommunen har god kompetanse på universell utforming. I 2009 fikk enheten for plan- og byggesak ny konstituert leder som både hadde deltatt i arbeidsgruppa for pilotkommunen siden 2005, og hadde etterutdanning innen universell utforming fra Høgskolen i Gjøvik. Enhetsleder har ansvar for å tilse at kompetansen følges opp. Det skal imidlertid innarbeides i rutiner for nyansettelser for enheten.

Jobbintervjuv og i saksbehandling

Universell utforming er tema både på jobbintervjuv og i saksbehandling. Foto: Risør kommune.

Jobbintervjuet
Kjennskap til universell utforming både i forhold til utdanning og praksis er tema under jobbintervjuet. Etter ansettelsen prioriteres kompetanse på lovverket innen universell utforming, og enheten tilbyr relevante kurs. De ansatte er opptatt av universell utforming og følger dette opp gjennom saksbehandlingen i plan og byggesak. Hensikten med prioriteringen er å oppnå en bebyggelse og uteområder med høyere grad av ­universell utforming enn det kanskje ellers ville blitt. Det er ikke til å komme forbi at endringer ikke alltid skjer automatisk selv om ­lovverket endres. Kommunen har en viktig rolle overfor utbyggere og søkere for å oppnå konkrete ­resultater i bygningsmassen.

Nyttig på sikt
I de første åra ble universell ­utforming tatt opp overfor søkere og arkitekter i hvert enkelt byggprosjekt. I dag er dette noe søkerne i stor grad selv tar opp. Risør kommunen mener at kommunens sterke fokus på temaet er et viktig bidrag til at bygninger har fått en høyere grad av ­universell utforming enn det ellers ville gjort. Kommunen er svært opptatt av at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme og motta hjemmehjelpstjenester framfor å flytte til en omsorgsbolig. Ved å bygge mange tilgjengelige boliger bidrar man til både å nå målet og å oppnå en samfunnsøkonomisk nytte på sikt.


Tilgjengelighetspris i Ullensaker kommune

Risør NotisbildeSom et ledd i arbeidet med universell utforming i Ullensaker er det ­opprettet en egen tilgjengelighetspris. Den ble utdelt for første gang i 2013 og gikk til Grefsen Eiendom AS for boligutbyggingen på Ekornrud, Jessheim.

I prisvedtaket heter det:
– Utbygger har vist positiv holdning og nytenkning i arbeidet med å oppnå ­universell utforming og god tilgjengelighet. Boligene har god tilgjengelighet og funksjonelle løsninger.

Oppfølging av tilgjengelighetsprisen vil inngå som en del av kommunens videre ­satsning og arbeid med universell utforming. Utforming og bygging av ­tilgjengelige boenheter er et viktig tiltak for å øke tilgjengeligheten i samfunnet og bidra til økt brukskvalitet for alle brukergrupper.

Tilgjengelighetsprisen skal være en påskjønnelse for bedring av tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne, synliggjøre at ­universell utforming er et viktig satsningsområde i kommunen. Den skal styrke oppmerksomheten mot prosjekter og tiltak, der prinsippene om ­universell ­utforming og tilgjengelighet er ivaretatt. Foto: Ullensaker kommune.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
KommuneplanleggingSamfunnsdelenArealdelenReguleringsplanSentrumsutviklingPolitisk forankringAdministrativ forankringPlanforankringInformasjonVeiledningKursTverretatligLinjeorganiseringUniversell utformingBoligutviklingLokalsamfunnsutviklingLovverk