Telemark fylke: Gamle benker

Skoleelever ga nytt liv til gamle benker

Gjennom prosjektet ­”Gjenbruk av benker”, lærte elevene at det som er «nødvendig for noen, er godt for alle». ­Kobling mellom de ulike temaene en benk symboliserer var givende og morsomt å jobbe med.

Skoleelever ga nytt liv til gamle benkerKreativ ungdom har gitt nytt liv til gamle benker i Porsgrunn, som her ved Østre brygge. Alle foto: Telemark fylkeskommune.

 

Våren 2012 satte Telemark fylkeskommune i gang et prosjekt ­omkring gjenbruk, stedsutvikling, turveg, sosiale møteplasser og ­universell utforming. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Porsgrunn videregående skole og Menstad ungdomsskole. ­

Telemark

Gjenbruksbenk ved Neptunparken i Porsgrunn.

Benker langs turvegen
Oppdraget til elevene gikk ut på å gi ny utforming til utrangerte benker, som skulle plasseres på turvegen langs elva mellom ­Porsgrunn og Skien.

Traséen for turvegen langs elva,
har stått på både Porsgrunn og Skien kommuners arealplaner de siste 15-20 årene. Så langt er den kun etablert på enkeltstrekninger. Målet er å få en sammen­hengende attraktiv turveg for gående og ­syklende langs elva som binder de to byene sammen.

Pedagogisk kreativitet
Universell utforming var den røde tråden gjennom hele prosjektet. Benker inviterer til å slå seg ned og tilbringe mer tid langs elva. Muligheten for å hvile underveis kan for noen være avgjørende for å komme seg ut, bevege seg og treffe folk.

Telemark benk

Denne benken er plassert ved Osebakken i Porsgrunn.

Stikkord til elevene var derfor robusthet, brukervennlighet, ­tilgjengelighet, stedsidentitet og miljø. Slik fikk også elevene lære om by,- og stedsutvikling.

Med kreativitet, humor og ­engasjement bidro benke­prosjektet til å skape blest om ­betydningen av gode ­møteplasser som kan brukes av alle.

Lærere og elever ved de to skolene stod for selve ombyggingen av benkene. Kommunen stilte med gratis benker, og stod for levering og utkjøring. Telemark fylkes­kommune bidro med fore­drag og veiledning på skolene. Fylkeskommunen sørget for ­utplassering av benkene og dokumentasjon av prosjektet.

Grønn mobilitet
I september 2012 var prosjektet ferdig, og ti benker var utplassert langs elva. Våren 2013 utformet elevene de resterende åtte benkene som ble plassert i gågata i Skien sentrum. Totalramme for ­prosjektet var 60.000 kroner og ble finansiert av fylkeskommunale midler. Midlene gikk til de to skolene, som hver fikk 20.000 kr til dekning av materialkostnader, mens de resterende 20.000 kr ble brukt til gjennomføring av en temadag om «grønn mobilitet».


Universell utforming av ­reisekjeden – Bypakke Grenland
Telemark fylkeskommune, i samarbeid med Statens vegvesen og kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan, har i 2012 igangsatt arbeidet med en strategi for myke trafikanter. Prosjektet er en del av arbeidet med ny regional plan for samordnet areal og transport i Grenland. Intensjonen med planen er å utarbeide en strategi for gåing, sykling og universell utforming for de fire kommunene, med vekt på framkommelighet, trafikksikkerhet, drift og vedlikehold. Prioriterte tiltak planlegges gjennomført som del av en helhetlig virkemiddelpakke for Grenland, finansiert gjennom bypakke Grenland og eventuelt belønningsmidler fra staten. Universell utforming skal ivaretas i hvert tiltak som planlegges utført, som for eksempel utbedring av holdeplasser med tilhørende gangadkomst, bymiljøtiltak, gangveier, osv.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
KommuneplanleggingSamfunnsdelenArealdelenReguleringsplanGangvegerSykkelvegerBadeplassTurstierTurvegerElvepromenadeAdministrativ forankringInformasjonVeiledningTverretatligKommunikasjonNæringsutviklingBoligutviklingNærmiljøInkluderingBarnehageSkole