Trøgstad kommune

Enklere, triveligere og tryggere gangveier

Etter å ha kartlagt de fysiske hindringene, har Trøgstad kommune lagt om en gangvei mellom omsorgsboliger og butikksentrum i Skjønhaug. Gangveien blir mindre bratt og vil få avsatser med benker og lys i god design.

Fra opplæringssenteret.

Fra opplæringssenteret.

Dessuten vil de gjøre gateelementer som stolper, støttemurer og trapper mer synlige for synshemmede og samtidig pynte opp i sentrum. Til dette arbeidet har kommunen invitert en videregående skole til samarbeid, slik at de både kan få spredd kunnskap om universell utforming og få gode ideer til spennende og forskjønnende design.

Kommunens utbytte
Den største gevinsten av prosjektet har vært at kommunen har fått mer kompetanse og fokus på universell utforming, ikke minst i det daglige arbeidet og vedlikeholdet. Mange personer fra ulike virksomheter samt Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne var på kurs i universell utforming. De fikk føle på kroppen hvordan det er å ta seg fram i Skjønhaug sentrum med nedsatt funksjonsevne. Kurset var svært nyttig, fordi deltakerne selv fikk oppleve sentrumshindringene. Denne enkle kursformen gir kunnskap, som fester seg godt. Kommunen har fått mer ut av prosjektet enn forventet, og ved å gjennomføre konkrete tiltak, vil fokus på universell utforming feste seg bedre både i organisasjon og befolkning. For eksempel vil nå siktelinje/ganglinjer mellom viktige funksjoner bli tydeligere. Hinder som for eksempel stigning, kantsteiner, glatte underlag er fjernet. Belysning gjør gangveier, fortau og plasser tryggere. Teknisk drift vil fokusere enda mer på snøbrøyting og strøing i forhold til ganglinjer.

Granittstolper i Skjønberg sentrum.

Granittstolper i Skjønberg sentrum.

Brukernes utbytte
Bevegelseshemmede og synshemmede vil nå enklere kunne ta seg fram i Skjønberg, når gangveiprosjektet og «utsmykning» av stolper er ferdig. Helsegevinsten er økt bevegelse, mindre hjelpebehov og mestringsfølelse for den enkelte. Svaksynte finner lettere fram og unngår skader. Sitteplasser og benker i sentrum/nærområde gir økte muligheter for bevegelse for alle.

Økonomi
Kommunen har til sammen fått tildelt kr 275.000 i perioden 2014 -15 til kompetanseheving og organisasjonsutvikling, kartlegging og tiltak knyttet til universell utforming.

Se også sluttrapporten (pdf)