Trondheim kommune: Tilsyn via iPad

Raskt og effektivt tilsyn via iPad

En arkitekt uttrykte under et tilsyn med universell ­utforming at det var ”tøft og en smule irriterende at kommunen kom han i forkjøpet med bruk av iPad på jobb”. – Kommunal effektivitet, vet du, var Trondheim kommunes umiddelbare svar.

Raskt og effektivt tilsyn via iPadBruk av iPad for utfylling av tilsynsrapport direkte på tilsyn; effektivt og godt hjelpemiddel. Foto: Trondheim kommune.

 

Det har bare vært positive ­tilbakemeldinger fra foretak som har vært gjenstand for tilsyn med bruk av iPad. Rask tilbakemelding forsinker ikke byggesaksprosessen verken i prosjekterings- eller ­utførelsesfasen.

Byggesakskontoret har ført tilsyn med universell utforming siden 2005. Det har vært en prioritert oppgave i byggesaksbehandlingen, grunnet Trondheim ­kommunes rolle som pilot­kommune og senere ressurskommune i universell utforming. I 2012 ble det gjennomført 13 stedlige tilsyn med universell utforming. Alle ble utført på publikumsbygg og/eller arbeidsbygninger etter krav i henhold til byggetekniske forskrifter TEK10.

iPad effektiviserer arbeidet
I forbindelse med gjennomføring av tilsyn i 2011 så tilsynsmedarbeiderne behov for å effektivisere selve tilsynsprosessen. Det tok for lang tid fra kommunen var på byggeplassen til selve rapporten forelå. Samtidig ønsket kommunen å legge bildematerialet direkte inn i rapporten. Tilsynsgruppen fikk derfor i slutten av 2011 klarsignal fra administrativ ledelse for innkjøp av en iPad og en del programvarer til utvikling av egen tilsynsmal. Etter ett par måneder med prøving og feiling, fant man frem til en tilsynsmal som kunne brukes for flere ­fagområder, også universell ­utforming. Denne elektroniske tilsyns­­­­­malen har gitt kommunen en helt annen gjennomføringsevne, og det ble derfor kjøpt inn en iPad til hver tilsynsmedarbeider.

Bildene som blir tatt under tilsynet blir lagt rett inn i rapporten og supplert med tekst der det er nødvendig. Kommunen kan også legge fakta fra byggesaken rett inn i malen, og supplere med tekst for å forklare status. Det kan gjøre ­anmerkninger og notater direkte på PDF-er (tegninger, rapporter og lignende).

Tilsyn med rullestol
Kommunen måler med lasermåler og benytter rullestol for å synliggjøre tilgjengelighet. Selve rapporten skrives på stedet og kan i praksis oversendes til ­ansvarlig søker så snart tilsynet er over, og det ikke foreligger avvik av vesentlig betydning for midlertidig ­brukstillatelse eller ferdigstillelse.

Erfaringer viser at den elektroniske tilsynsmalen fungerer fint for tilsyn med universell utforming (brukbar­het). Bilder fra de ulike rom og detaljer legges inn i rapporten, og beskriver mer enn ord. Tilsynet legger vekt på at det er foretakene som er gitt ansvarsrett i byggesaken, som skal dokumentere at de funksjonelle kravene er oppfylt.
Det er derfor bare to kolonner som fylles ut av tilsynsmedarbeiderne: Har man dokumentert tilfredsstillende brukbarhet eller ikke?
Hvis ikke, har foretakene mulighet til å supplere tilsynet med mer dokumentasjon. Der tilsynet avdekker store og vesentlige avvik, må foretakene i all hovedsak lukke avviket ved å endre ­tiltaket. Tilsynet har også opplevd at ­ansvarlige søkere ber om at avviket behandles i søknad om ­dispensasjon.

Det er vist stor interesse fra andre kommuner i Norge på hvordan tilsyn med universell utforming gjennomføres ved hjelp av den elektroniske tilsynsmalen. Trondheim kommune har hatt besøk fra flere kommuner på ­stedlige tilsyn med brukbarhet/­universell utforming.

Utfordringene i fremtidige tilsyn, i følge tilsynsgruppa i Trondheim kommune, vil være å ikke gape over for mye når det skal føres tilsyn med universell utforming etter byggteknisk forskrift, TEK10. Forskriften har blitt så detaljert at tilsynet ikke har anledning til å ­inkludere alle sjekkpunkt fra ­forskriften.


Riksdekkende tilsyns-app
Direktoratet for byggkvalitet ble raskt interessert i Trondheim ­kommunes elektroniske
tilsynsmal og har videreutviklet konseptet gjennom utarbeidelse
av en ”riksdekkende” tilsyns-app som foreligger våren 2013.

Lenke til tilsynsapp for universell utforming som utvikles og vil bli publisert i november 2013.
www.dibk.no/no/Om-oss/Arkiv/Nyhetsbrev-arkiv/Nyhetsbrev-122013/Artikkelliste-122013/Tilsynsappen-lanseres-i-november/


Rapport uu publikumsbyggProsjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg
På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Trondheim og Porsgrunn ­kommune sammen utviklet et prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg. Verktøyet retter seg først og fremst mot prosjekterende i privat og offentlig virksomhet. Det kan brukes ved kommunalt tilsyn, kontroll av ­prosjektering og utførelse, og som vedlegg i anbudsmateriale.
Verktøyet er til hjelp i planarbeid.
Prosjekteringsverktøyet er basert på forskrift om tekniske krav til byggverk; TEK10 med utdrag fra Veiledning til TEK10 relatert til ­universell utforming. ­Verktøyet er bygget opp av temablad med ­tilhørende sjekkpunkter. Hvert ­temablad har anbefalte ­tilleggsytelser med forklaringer og illustrasjoner for å tydeliggjøre universell utforming.

Prosjekteringsverktøyet er nyttig til planlegging og prosjekteringsarbeid.

Prosjekteringsverktøyet ligger på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet:
www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Verktoy/Prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-av-publikumsbygg/


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
ByggesakNybyggRehabiliteringOpprustingSkolebyggKirkebyggBarnehageService-byggIKT-verktøyVerktøyTilsynkontrollUniversell utformingLovverkAvvisningskantPublikumsbygg