K1 Universell utforming med tema forankring

Gardermoen 23. – 25. januar 2012

Over tre dager den 23. – 25. januar 2012 var representanter for mange av kommunene og fylkene som nå deltar i nettverket for universell utforming i fylker og kommuner samlet på Scandic Oslo Airport hotell med forankring av arbeidet med universell utforming som tema. Tiltaket K1 er det mest sentrale for kommunesektoren i regjeringens Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013. Det er i kommunesektoren mange av utfordringen kan løses.

Konferansen var lagt opp for erfaringsformidling. Dag 2 var åpen konferansedag med innlegg fra deltakende kommuner, fylker og nasjonale instanser. I tillegg var det prosjektarbeid om utfordringene til uu-koordinatorer og -kontakter. Disse fikk innføring i prosjektverktøy og arbeidet i grupper dag 1 og 3.

Konferansedagen holdt ordførerne i Ullensaker, Porsgrunn og Sortland engasjerte innlegg om kommunenes modning, satsinger og suksesskriterier i arbeidet for flere av sine ordførerkollegaer, sentrale fylkespolitikere og rådmenn og andre sentrale ledere fra kommuner og fylker. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet innledet konferansedagen med å vise til de virkemidler som er frambrakt gjennom det nasjonale og målbevisste arbeidet gjennom mange år. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven ble framholdt og knyttet til nasjonale strategier for likestilling, sosial og økonomisk bærekraft.

Fylkesmannen i Østfold og Nord-Trøndelag fylkeskommune har særskilte oppgaver i tilknytning til lovverk. Innlederne derfra og viste til det viktige i regional samhandling med kommunene og hvordan universell utforming kan gripes an på målrettet måte som en regional utfordring. Lederen i KS Nord-Trøndelag la vekt på at universell utforming gir en merverdi utover politikken for personer med nedsatt funksjonsevne og hvordan det kan vi innkasseres.

De samarbeidende ressurskommunene for universell utforming, Time og Klepp, har erfaring med målbevisst arbeide fra 2005 i den første nasjonale handlingsplanen for økt tilgjengelighet og universell utforming (2005 – 2008). De har som et særskilt arbeidsmål at det alltid skal delta en kommunalsjef  sammen med uu-koordinatoren på alle nasjonale samlinger. Slik ønsker kommunens politikere at uu-arbeidet skal få en god forankring i alle kommunenes virksomhetsområder.

Størst engasjement og nysgjerrighet vakte nok ”verdenspresentasjonen” av en verdsettingsstudie i tallfesting av nytten av universell utforming. Firmaene Analyse & Strategi og Vista utredning lanserte et verktøy som kan gi nytteverdiene når kommuner og byggherrer skal vurdere ulemper og fordeler med tiltak for bedre tilgjengelighet. Verktøyet er utviklet med basis i preferansevalg funnet ved å spørre et representativt utvalg av personer. Det kan brukes som et samfunnsøkonomisk metode-verktøy og som for første gang gjør det enkelt å sette nytteverdier inn i et regnestykke hvor hittil bare kostnader har vært toneangivende.

Mer om verdsettingsverktøyet (universell-utforming.miljo.no).

Tilstede over de tre dagene var ca halvparten av de nesten 60 kommunene og nesten alle de 14 fylkene som deltar i nettverket Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner . Fra Miljøverndepartementets side ble samlingen ansett som ”starten på slutten”.  Tiltak K1 er det mest sentrale for kommunesektoren i regjeringens Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013. Det skal avsluttes samtidig med handlingsplanen i 2013. Målene er derfor å få flere kommuner og alle fylkene med innen det avsluttes og gi alle god nok kunnskap og metoder til at motivasjonen og evnen er der til å ha universell utforming aktivt med i lokal og regional virksomhet også utover 2013. Det vil fremdeles være mange utfordringer knyttet til bygninger, uteområder og informasjonsteknologi og til områder som sentrumsutforming, reisekjedemønstre, næringsutvikling og boliger som i mange sammenhenger må løses lokalt og regionalt.

Konferansen bla avholdt på det nyåpnede (2011) hotellet Scandic Oslo Airport. Scandickjeden har et eget program – Tilgjengelighet for alle – for universell utforming av sine hoteller. Det førte i til at kjeden vant den nystiftede Innovasjonsprisen for universell utforming i november 2011 for Scandic Oslo Airport. Prisen og de øvrige vinneren presenteres på hjemmesiden til Norsk Designråd.

Foredrag og innlegg 24. januar:

Presentasjoner på prosess- og koordinatorsamlingen: