K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming

Samling for prosjektledere i Sortland 4.-6. september 2011

Prosjektlederne fra de 13 ressurskommuner for universell utforming var samlet i Sortland og Svolvær 4.-6. september 2011.

Fagtema for samlingen var ressurskommunenes arbeid og erfaring med implementering av universell utforming i planarbeid og planprosesser fram til ferdige bygg og uteområder. Tema ble belyst gjennom eksempler, befaringer og gruppediskusjoner.

Skolekvartalet i Sortland

Ressurskommunen Sortland presenterte Skolekvartalet og viste hvordan universell utforming  er ivaretatt og  gjennomført i prosess og ferdig bygg. Skolekvartalet er definert som kommunens signalprosjekt for universell utforming. Det er et stort fylkeskommunalt og kommunalt prosjekt med ny ungdomsskole, videregående skole og et park- og nærmiljøanlegg. Alle omkringliggende gater og gang- og sykkelveier gjennom området inngår også i prosjektet.

I arbeidet med de ulike delprosjektene i Skolekvartalet legger kommunen vekt på å få dokumentert hvordan universell utforming er ivaretatt gjennom hele prosessen fra plan til ferdig bygg og uterom. Dokumentasjonen blir viktig erfaringsgrunnlag for videre kompetanseheving for universell utforming i kommunen.  Prosjektkoordinator for universell utforming Kristine Røiri, er også  koordinator for Skolekvartalet.

Kristines Røiris presentasjon (4 Mb)

Byvandring i Svolvær, Vågan kommune

Vågan kommune er en av de nye kommunene som er trukket inn i tiltak K1 fra 2010. Kommunalsjef Johan H. Weydahl informerte om kommunenes arbeid med universell utforming. Under byvandringen fikk prosjektlederne se konkrete eksempler på valg av løsninger i Lofoten kulturhus og Thon Hotel. Prosjektlederne ble utfordret til å se spesielt på utformingen av Svolvær torg.

Johan H. Weydahls presentasjon

Prosjektledermøte på Hurtigruta: Læring og formidling

I prosjektledermøte mellom prosjektlederne og Miljøverndepartementet ble disse tema drøftet:

  • Status og utfordringer i K1 tiltaket 2011- 2012

Informasjon om status på følgende tiltak i  Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2009- 2013:

  • IS1 Etablering av indikatorsystem for måling av universell utforming
  • P2  geografisk informasjonssystem  for innhenting og presentasjon av data om universell utforming
  • Informasjon og deltaking på konferansen Universal Design 2012, Oslo 11.-13. juni 2012. Hva kan ressurskommunene bidra med?
  • Veileder for universell utforming i plan og TEK: Eksempelbidrag fra ressurskommunene
  • Erfaringsutveksling og læring av ressurskommunenes egne prosjekter gjennom gruppeoppgaver.

Einar Lunds presentasjon