Verdal kommune: Ny jernbanepark

Mer attraktivt sentrum med ny jernbanepark

Jernbanen har i over hundre år delt Verdal sentrum med et farlig ­krysningspunkt mellom tog, kjørende og gående. Men i 2011 kunne man åpne en tunnel under jernbanen, slik at sentrum ble mer ­tilgjengelig for alle. I stedet for snorklipping ved åpningsmarkeringen, ble de to bydelene symbolsk knytt sammen med rød sløyfe.

Mer attraktivt sentrum med ny jernbaneparkJernbaneparken bygger opp under utsagnet Verdal- en by for alle. Foto : Øivind Holand, Verdal kommune.

 

Sentrum har fått en trivelig og fin park med jernbaneundergang som fungerer bra for alle.

Jernbaneparken har ”løftet” sentrum til glede for både ­verdalinger og besøkende.

Ubetydelig dyrere
Ekstrautgiftene på grunn av kravene til universell utforming ­beløper seg til ca. 1.0 million av en totalsum på 27.3 millioner, altså vel 3 %. Da er det tatt inn kvaliteter som dobbel håndlist, teleslynge, markering av trappeneser, taktile ledelinjer, felt med varselindikatorer og LED lys markering mellom golv og vegg i selve ­undergangen.

Omfattende planlegging
Jernbanepark med undergang er forankret i kommunedelplanen for Verdal sentrum.
Planarbeidet startet i 1995, der målet med jernbaneundergangen var:
• Knytte sammen øst og vestsiden av Verdal sentrum
• Øke sikkerheten for myke trafikkanter. Unngå ”villpasseringer.”
• Lette tilgjengeligheten for kollektivtrafikken = tog og buss.
• Skape en sentrumspark som fremmer bolyst, trivsel og ­tilgjengelighet.

Byggestart for prosjektet var i mai 2009 og Jernbaneparken ble åpnet i 2011. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylkes­kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Gjennomføring ble ­organisert med kommunen som byggherre. Verdal kommune og Jernbaneverket utgjorde styringsgruppen i prosjektet

Prosjektet innbefattet også komplett utskifting av alle vann- og ­avløpsledninger i anleggsområdet. Det var mulig gjennom et ­konstruktivt samarbeid mellom ­planavdelingen og kommunens ­avdeling for teknisk drift og vedlikehold. Totalkostnadene på 27.3 millioner ble realisert ­gjennom et spleiselag av;
Verdal ­kommune – 16.8 millioner. Jernbaneverket – 8.5 millioner, Nord-Trøndelag fylkeskommune – 950.000, BRA – midler – 500.000 og næringslivet – 1.0 million.

Tunnel.

Lys i tunnelen. Foto: Kari Gregersen Næss, Verdal kommune.

Borgermedvirkning
Borgermedvirkningen ble ivaretatt gjennom folkemøte. I tillegg ble Blindeforbundet, ­lokallaget av Norges Handikap­forbund og ­Kommunalt råd for likestilling
av mennesker med ­nedsatt ­funksjonsevne involvert i plan­prosessene rundt universell ­utforming.

Ungdommen «glemt»
Ungdommen ble ikke tatt med i planleggingen, noe kommunen tar selvkritikk på, da de unge er ­storbrukere av parken med skateboard og BMX-sykler. Nærmiljøet fryktet at undergangen skulle bli et tilholdssted for ulumskheter. Det har ikke skjedd. Heller ikke tagging og tilgrising.

I bratteste laget
For personer med synsvansker er det i ettertid kommet ønske om mer belysning og fremheving av kontraster. Stigningsforholdet i Jernbaneparken er 1:12 og hvilerepoe for hver 60 cm høgdeforskjell. Noen kan synes det er for bratt, men det var det som var gjennomførbart i denne delen av sentrum.

Kompetanseheving.

I 2008 markerte Verdal 10 års jubileum med bystatus. I den forbindelse fikk vi utarbeidet vi en brosjyre som vi delte ut til næringsdrivende i sentrum med slagordet: Byrom og hjerterom – Verdal en by for alle. Foto: Verdal kommune.

Kompetanseheving
Universell utforming var en strategi i hele planlegging – og gjennomføringsfasen. TEK 07 og «Veileder for ledelinjer i gategrunn» fungerte som referanse­punkt i prosjektet. Prosjekterende deltok på kurs om universell ­utforming, og gjennom dette ­prosjektet øket de sin kompetanse på universell utforming betydelig.

Verdal kommune har i dette ­prosjektet benyttet brukererfaringer og tverrfaglighet i større grad enn i tidligere prosjekter.
For kommunen har statusen som pilotkommune og senere ressurs­kommune for universell utforming ført til økt bevissthet om betydningen av universell utforming som samfunnsstrategi.


BRA – Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikk forbedring. Et nasjonalt program for bedring
av kollektivtilbudet og en viktig del av Regjeringens arbeid for å bedre ­forholdene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming – bra for alle, nødvendig for noen.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
KommuneplanleggingArealdelenKollektivtransportKnutepunktHoldeplasserGangvegerSykkelvegerTransportmidlerFergeBussKulturminneverdierParkLekeplassTorgGågateOpprustingDriftVedlikeholdFolkehelseSentrumsutviklingPolitisk forankringAdministrativ forankringPlanforankringØkonomiplanBudsjettInformasjonVeiledningKursVerktøyBrukerorgFrivillige orgTverretatligNæringslivetProsjektorganiseringKommunikasjonUniversell utformingNæringsutviklingBoligutviklingNærmiljøLokalsamfunnsutviklingInkluderingTrygghetServiceLovverkTilskuddKollektivtrafikkTilgjengelighetBygg for alleDesign for alleHvileplanHåndlistKontrasterKontrastmerkingLedelinjeOverflateRullatorRullestolTaktil merking