Kommunesektorens organisasjon

KS har et kommunenettverk på universell utforming. Nettverket avløser fylkes- og kommunerettede nettverk som Miljøverndepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde virksomme i periodene 2009 – 13 og 2014 -15.  Det ble startet under visjonen Fjerne lavthengende frukter i 2014. I 2016 ble det utvidet og omfatter 40 kommuner og noen fylkeskommuner. Kontaktperson i KS er rådgiver Christian Hellevang

Lenke til KS sin side om nettverket: http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/bolig-og-universell-utforming/kommunenettverk-universell-utforming2/