Buskerud fylke: Friluftsområder

Samarbeid sikrer estetisk løft for friluftsområder

Universell utforming bidrar til et generelt kvalitetsløft for friluftsområder. ­Buskerud fylkeskommune har utarbeidet skisseplaner for universell utforming i fire ulike friluftsområder og en veileder som inspirerer til å se sammenhengen ­mellom universell ­utforming og estetikk.

Buskerud fylke: Friluftsområder Damtjern i Lier kommune er ett av områdene som skal bli universelt utformet. Foto: Buskerud fylkeskommune.

 

Skisseplanene og veilederen er ­utviklet som en del av prosjektet “Fra kartlegging til universell ­utforming i statlig sikra friluftsområder”.

I 2007 ble det gjennomført en kartlegging av universell utforming på statlig sikra friluftsområder i Buskerud. Resultatene fra denne førte til at fylkeskommunen anbefalte å satse ekstra på ­universell utforming i noen ­utvalgte områder.

RapporterSpleiselag
Alle kommunene i fylket ble invitert til å delta. Fylkeskommunen og Fylkesmannen valgte deretter ut fire områder: Damtjern i Lier ­kommune, Sundhaugen i Øvre Eiker kommune, Freyborg i Hurum kommune og Glitre i Gol kommune.

Dette har vært et samarbeids­prosjekt mellom Buskerud ­fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud og med solid involvering av kommunene. Målet med ­prosjektet er at områdene kan kalles universelt utformet og at de opparbeides i henhold til Norsk standard NS 1105:2011: universell utforming av opparbeidete ute­­områder; krav og anbefalinger (2011) Det legges vekt på å få fram hvilke naturkvaliteter de enkelte friluftsområder har og ­forsterke disse gjennom ­prosjektet.

Skisseplanene
Fylkeskommunen inngikk avtale med en landskapsarkitekt om å lage skisseplaner for universell ­utforming for de fire utvalgte ­områdene. Alle områdene ble ­befart av landskapsarkitekten, fylkeskommunen og den berørte kommunen.

Hensikten med skisseplanene er å gi inspirasjon til kommunene der områdene ligger. Kommunene
har søkt om friluftslivsmidler til ­tilrettelegging i tråd med ­skisse­planene for tre av de fire områdene, og de er tildelt midler for 2013. Kommunene bidrar selv med 50 % av finan­sieringa til ­tilrettelegginga. ­Skisse­planene kan også være til inspirasjon for andre som skal ­tilrettelegge friluftsområder.

Estetisk veileder
Den estetiske veilederen skal kunne brukes for friluftsområder generelt. Den inneholder forslag til hvordan friluftsområder kan ­utvikles med tanke på å skape en helhetlig og estetisk løsning som kan være attraktiv for mange. Veilederen må sees på som et tillegg til Norsk standard NS 1105:2011 og Tekniske forskifter.

Den estetiske veilederen er også nyttig for de som skal ­tilrettelegge parker, rasteplasser eller kulturminner.


Statlig sikra friluftsområder er områder der staten ved Direktoratet for ­naturforvaltning (som heter Miljødirektoratet fra 01.07.2013) har bidratt ­økonomisk til oppkjøp, eller at det er inngått evigvarende bruksavtale.


Universell utforming – et kvalitetsløft for friluftslivsområder.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
BadeplassBryggeFiskeplassRasteplassTurstierTurvegerAdkomstInformasjonLedelinjeLyssetting