Hedmark og Oppland fylker

Praktisk verktøy for kommunenes planarbeid

Hedmark og Oppland har ­utarbeidet et eksempelhefte om hvordan universell ­utforming kan innarbeides i kommunale og fylkes­kommunale planer. Heftet knytter sammen lovverk og eksempler, og har blitt et nyttig redskap for plan­leggere i hele landet. ­Formålet med heftet er å presentere praktiske og gode eksempler som fører til bevisstgjøring og økt kompetanse.

Praktisk verktøy for kommunenes planarbeid Rådgivere for universell utforming i Hedmark og Oppland fylker med eksempelheftet. Foto: Frode Hansen, Hedmark fylkeskommune.

 

Kommunene har etterspurt et slikt praktisk verktøy. En god forankring av universell utforming i de politiske styringsdokumentene skaper forståelse for betydningen av satsingen, og gjør det lettere å følge temaet opp i detaljerte planer. Eksempelheftet inneholder forslag til konkrete formuleringer som kan tas rett inn i plandokumentene.

Organisering av arbeidet
Ressursgruppa for folkehelse tok initiativet til arbeidet, og tre fagpersoner fikk hovedansvaret for arbeidet sammen med ­prosjektleder. Et forslag ble sendt ut på høring til ressurskommunene for universell utforming i de to fylkene. Utkastet ble drøftet
med jurist hos Fylkesmannen i Hedmark og gjennomgått i ­folkehelsegruppa, før den endelige versjonen ble ferdigstilt og publisert.

Målgrupper
Eksempelheftet vil være nyttig for de som arbeider med plan i kommunene og fylkene, ­konsulenter som arbeider med ­utarbeiding av planer, politikere og representanter i rådene for mennesker med nedsatt ­funksjonsevne. Heftet kan også benyttes i undervisningssammenheng.

Forside veileder

Lenke til heftet: https://www.hedmark.org/content/download/161355/2502545/file/UU%20i%20Kommuneplan%20WEB.pdf

Læring og kompetansebygging
Arbeidet med eksempelheftet har vært bevisstgjørende og gitt god kompetanse, både hos dem som utarbeidet heftet og i kommunene. Deltagerne er fornøyd med både prosess og resultat. Verktøyet har blitt publisert på flere nettsteder og det er levert ut i trykket form på ulike seminarer og fagdager. Det har også blitt formidlet på nasjonale og regionale fag­samlinger.

Nyttig verktøy
– Vi har fått tilbakemelding om at heftet har vært nyttig for ­kommunene i deres planarbeid, melder ressursgruppa. Det blir ofte referert til heftet på seminarer og konferanser om universell ­utforming og planlegging.

Eksempelheftet er blitt et praktisk hjelpemiddel, som forenkler arbeidet for kommunene og bidrar til økt forståelse for at universell ­utforming på sikt blir nyttig for flere enn personer med nedsatt funksjonsevne. Altså nødvendig for noen og nyttig for alle!

En utfordring videre blir å få til en løpende revisjon og utvikling av et slikt arbeid.


Telemark: Universell utforming i regional og kommunal planlegging
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging peker på viktige oppgaver og interesser som må tas hensyn til i kommunal og regional plan­legging. Regional planstrategi, «Bærekraftige Telemark» 2012 – 2016, inneholder temaet universell utforming på ulike nivå og omtales innenfor flere fagfelt. Universell ­utforming vil bli videre utredet og konkretisert i arbeidet med ny regional plan for samordnet areal og transport i Grenland, som vil foregå parallelt med rullering av arealdelene i kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien. Universell utforming vil inngå i fylkeskommunens og kommunenes kommende arbeid med strategier
og planer for boligutvikling, fortetting, infrastruktur og folkehelse.


«Roadmovie» om tilgjengelighet
Hedmark fylkeskommune har satt i gang et prosjekt hvor de har engasjert en medielinje ved en videregående skole  til å lage en «roadmovie» hvor temaet er hvordan fungerer mitt hjemsted; «tilgjengelighet i det offentlige rom».


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
PlanstrategiKommuneplanleggingSamfunnsdelenArealdelenReguleringsplanGangvegerSykkelvegerTransportmidlerBadeplassTurstierTurvegerByggesakNybyggRehabiliteringOpprustingParkLekeplassTorgFolkehelseSentrumsutviklingAdministrativ forankringPlanforankringTverretatligProsjektorganiseringUniversell utformingNæringsutviklingBoligutviklingNærmiljøLokalsamfunnsutviklingInkluderingTrygghetLovverkBarnehageSkoleHelseOmsorgKulturIdrettInformasjonTilgjengelighetBygg for alleDesign for allePublikumsbygg