Hedmark og Oppland fylkeskommune

Et mer tilgjengelig innland

Som tidligere pilotfylker innen universell utforming vil Hedmark og Oppland fylke samarbeide videre for gjøre innlandet mer tilgjengelig. Derfor reetablerer man en nettverksgruppe på dette området. Konklusjonene fra arbeidet kan leses i rapporten “Innlandet universelt utformet 2025 – felles strategi for Hedmark og Oppland” (PDF).

Prosjektets navn er: «Innlandet universelt utformet 2025 – felles strategi for Hedmark og Oppland». Samarbeidet var tidligere nyttig for begge parter, og nå er behov for å gjenopprette kontakten for å oppnå et mer tilgjengelig samfunn.

Nøkkelområder
Nettverksgruppas første oppdrag var å utarbeide en felles strategi for universell utforming. Sentrale nøkkelord for arbeidet skulle være: Planprosesser, transportsystemet, friluftsområder, kulturminne, publikumsbygg, uteområder, eiendomsforvaltning, IKT, folkehelse, sentrumsutvikling, reiseliv, kompetansebygging og samfunnsutvikling.

Hva vil man oppnå?
Den ennå ikke vedtatte strategien for universell utforming skal si noe om hva slags mål man har for samarbeidet. Prosjektet omhandler langsiktige strategier. Ønskede effekter er økt samfunnsdeltakelse ved at flere samfunnsområder blir tilgjengelig for flest mulig, uavhengig av funksjonsevne. Man ønsker økt kompetanse på universell utforming både i fylkene, kommunene og i næringslivet i innlandet.

Hvem deltar?
Nettverksgruppa består av representanter fra fylkesmannsembetene i begge fylker, rådene for likestilling for funksjonshemmede, KS ved Lesja og Ringsaker kommune, NHO reiseliv ved Norsk Turistutvikling, Høgskolen i Gjøvik og begge fylkeskommunene.

Framdriftsplan
Gruppa har laget forslag til en felles strategi fram til 2025 for begge fylkene. Gruppa fungerer godt som forum for påvirkningsarbeid, informasjonsutveksling og kompetanseheving. Forslaget til strategidokument hare vært ute på høring og forventes vedtatt i våren 2016. Deretter skal det utarbeides fylkesvise handlingsplaner.