Nord-Trøndelag fylke: Kompetanseheving

Kompetanseheving på mange arenaer

Å heve kunnskapen om ­universell utforming som en ny samfunnsstrategi har vært et av de viktigste satsingsområde for Nord-Trøndelag. Fylket har brukt mange arenaer for å nå dette målet.

Kompetanseheving på mange arenaer Fra studietur til Verdal. Tema: universell utforming og stedsutvikling.
Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 

Det er utfordrende å få folk til å prioritere kompetanseheving i en travel hverdag. Derfor har fylket prioritert arrangementer og ­kampanjer som kan nå flest mulig med relativ liten innsats av penger og tid.

Nettverk viktig
Nettverk og gode samarbeidspartnere har vært viktig for å
lykkes med studieturer, kampanjer, lunsjmøter og temadager for ulike målgrupper. Ressurskommunen Verdal og det fylkeskommunale Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne (RLF) er sentrale samarbeidspartnere.
I tillegg har fylket dratt nytte av ­samarbeid med Kommune­sektorens organisasjon (KS), ­ressurskommunen Trondheim
og statlige instanser.

Visste du at…
Arrangementene har vært mange og ulike, og her er et utvalg:
«    Visste du at…»-intranett ­kampanje hos Fylkesmannen og fylkeskommunen.
«    Bransjelunsj om universell ­utforming» – for prosjekterende, utbyggere og kommunene.
«    Vegen til et universelt utformet kommunesenter» – temadag for alle kommunene i fylket.
«    Byer på bytur» – studietur til Trondheim for bykommunene i Nord-Trøndelag.
«    Kan vi ha universell utforming hele året?» – regional konferanse i Trondheim.

Temamøter
En viktig strategi er å bygge opp under allerede eksisterende ­satsinger og nettverk. Ett ­satsingsområde er de årlige ­samlingene for de kommunale rådene i fylket, som RLF ­arrangerer. Et annet satsings­­område er temamøter som appellerer til flere målgrupper. Pilotfylket har blant annet ­arrangert faglunsjen «Fra Verdal til Barcelona» hos Fylkesmannen, og temadag om skoler og ­universell utforming for fylkes­kommunen og kommunene.

Nord Trondelag Fylke.

Brattøra i Trondheim: Fra studieturen fylket arrangerte for bykommunene i Nord-Trøndelag. Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Studieturer
Å se og lære av hva andre har gjort er nyttig. Fylket la derfor en ­studietur til ressurskommunen ­Kristiansand i tilknytning til ­del­takelse på en konferanse i Stavanger. Universell utforming og stedsutvikling var tema for ­befaringene på studieturen «Byer på bytur».

Samarbeid på tvers
Aktivitetene har i all hovedsak vært gratis for deltakerne og de beskjedne utgiftene er blitt dekket av Fylkesmannens og fylkeskommunes midler. KS har støttet to bransjelunsjer, og Husbanken har gitt kompetansetilskudd til tre fagdager. Miljøverndepartementet har innvilget støtte til en regional konferanse og til en studietur til Barcelona for kommunalavdelingen hos Fylkesmannen.

Ved flere av arrangementene er det blitt informert om ulike moduler i uu-kurset K5. https://uukurs.dibk.no/

Arrangementene har vært annonsert via intranett og e-post, og i noen tilfeller har man også ­informert via ­Miljøvern­departementets https://www.universell-utforming.miljo.no/

Økt kunnskap og kompetanse
Satsinga på kompetanseheving har vært nyttig. Arrangementene har ført til at flere i fylket har fått økt  kompetanse om universell ­utforming. Det har også gitt ­inspirasjon og muligheter til ­erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av administrative og geografiske grenser.


– Jeg visste ikke at universell ­utforming også handler om klart språk og skrifttyper.
Medarbeider hos fylkeskommunen etter intranettkampanje.


– Jeg har aldri tenkt over at det er forskjell mellom det å ha nedsatt ­funksjonsevne og det å være funksjonshemmet.
Medarbeider hos fylkeskommunen etter intranettkampanje.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
KommuneplanleggingKollektivtransportDriftVedlikeholdInformasjonVeiledningKursTverretatligMyndigheterFaginstanserUniversell utforming