Risør kommune: Vernet bysentrum

Et vernet bysentrum med universell utforming

Opparbeidelsen av hovedgata i Risør sentrum er i all hovedsak vellykket og positiv for byens befolkning. Den gir bedre plass til fotgjengere og gateliv og mindre til bilene. Samtidig er bussenes behov ivaretatt på en god måte.

Risør kommune: Vernet bysentrumTrekta: Risør fysikalske senter fikk kommunens tilgjengelighetspris i 2009 for adkomsten til senteret. Rampe og rekkverk er ­tilpasset miljøet, og det er brukt tradisjonelle materialer som naturstein og smijernsrekkverk. Foto: Risør kommune.

 

Bysentrum

Rekkverk i smijern med doble håndlister. Døra har automatisk døråpner. Foto: Risør ­kommune.

I forhold til verneformålet i byen, er kommunen fornøyd med ­resultatet med enkle linjer og materialer, som ikke tar oppmerksomheten bort fra bebyggelsen. Historisk sett var dekket i denne delen av byen hardpakket sand kombinert med fortau med større steinheller.

Kommunen ble pilotkommune for universell utforming i 2005 spesielt med tanke på å få til en universell utforming i den verneverdige ­bebyggelse i sentrum. Denne problemstillingen har i løpet av prosjektperioden vært sentral i flere kommunale og private ­prosjekter.

Funksjonelle hovedgater
Hovedgatene er svært funksjonelle. Det er laget en bredere promenade langs havna og et ­universelt ­utformet leskur for buss. Ledelinjene fungerer ikke helt ­optimalt, fordi det er valgt en ­kombinasjon av frittliggende ledelinjer inne på fortauene som går over til ledelinjer i form av kantstein på innsiden av ­lastelommer.

Inngangspartiene
Først ble samtlige inngangspartier i sentrumsgatene kartlagt med tanke på nå-situasjon, spesielt i ­forhold til bevegelseshemmede, men også med tanke på synshemmede. For hvert inngangsparti ble det lagd en A4-side med bilder, faktisk situasjon og forslag til mulige løsninger. Rapporten ligger på kommunens hjemme­side. Kartleggingen har skapt få ­konflikter, siden det ikke pålegges huseieren å gjøre noe, bare være en hjelp til å se muligheter.

Risør kommune.

Promenade langs havna med universelt utformet leskur for buss. Foto: Risør kommune.

For hovedgata i sentrum, Krags gate og Strandgata er arbeidet med å oppnå en universell utforming, også godt tilpasset byens vernestatus. Gatene er nå ferdig opparbeidet.

I privat regi har flere enkeltbygninger fått bedre adkomst, ­herunder bygningene ved Torvet, som ligger i havna, og i Trekta litt lengre vest i byen. Her var også Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne med som rådgiver. Uten ­kommunens holdning til ­universell utforming, er det lite trolig at ­resultatet ville blitt like godt. I en så liten og trangt ­bebygd by som Risør, er det ikke mulig å stille standardkrav til ­universell ­utforming. Her må man gi og ta for å finne de gode løsningene.

Egen veileder
Kartleggingsrapporten var ­bevisstgjørende både for ­administrasjonen og fylkeskommunens kulturminnevernseksjon. Den viste at det finnes flere muligheter enn begrensninger, selv om det i enkelte tilfeller kan være svært vanskelig å gå på ­akkord med kulturminnevernet. Risør kommune har etter dette vært med på å lage en veileder for kulturminnevern og universell ­utforming. «Kulturminne­vern og universell utforming – et prosessverktøy» Miljøvern­departementet 2010″. Veilederen foreslår en ­prosess for å kunne vekte de to sentrale verdiene opp mot hverandre for å finne gode ­løsninger. Kommunens kartlegging er et første skritt i en prosess og veilederen en naturlig oppfølging.


Et prosessverktøy“Kulturminnevern og universell utforming – et prosessverktøy” Miljøverndepartementet 2010″.
https://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Deltasenteret/Rapporter/Kulturminnevern_og_uu_et_prosessverktoy.pdf


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
ArealdelenHoldeplasserKulturminneverdierKulturminnehensynByggesak
RehabiliteringOpprustingGågateSentrumsutviklingPolitisk forankringAdministrativ forankringInformasjonVerktøyNæringslivetLinjeorganiseringUniversell utformingNærmiljøServiceLovverkTilgjengelighetHåndlistSnusirkel