Telemark fylke: Turveger

Sentrumsnære turveger i alle kommuner

Alle i Telemark bør ha muligheten til å gå, sykle og trille hjemmefra. Det er visjonen bak prosjektet «Sentrumsnære turveger med universell utforming».

Sentrumsnære turveger i alle kommunerFin tur- og gangsti i Evjudalen i Bø kommune. Alle foto: Fylkesmannen i Telemark.

 

Prosjektet skal styrke arbeidet med universell utforming av ­utearealer. Det skal også bygge opp under mål i regjeringens ­handlingsplan for universell ­utforming og økt tilgjengelighet, og den nasjonale ­gåstrategien.
Fylket har laget en eksempel­samling med utvalgte turveger fra samtlige 18 kommuner i Telemark. Heftet har fått tittelen «Sentrumsnære turveger. ­Universell utforming i Telemark», og viser at det er interesse i ­kommunene for å skape gode steder å ferdes på. Fylket kan bidra i utviklingen av gode lokale prosesser.

Turveger.

Lett tilgjengelige stier, benker og broer på Rjukan.

«Ut på tur» – en menneskerett
Hvordan kan vi legge nærmiljøet best mulig til rette for en fysisk aktiv hverdag? Vi trenger alle å ­bevege oss, og vi har godt av å være utendørs. «Ut på tur» er en god norsk tradisjon, men det å kunne forflytte seg som myk trafikant og turgjenger har ikke bare med tradisjon å gjøre; det bør også være en menneskerett. ­Lokalsamfunnene bør være slik at alle, uansett funksjonsnivå, kan få gleden av å komme på tur som en del av hverdagslivet.

Planlegge på tvers
Arbeidet med sentrumsnære turveger i telemarkskommunene har vært et samarbeid mellom flere aktører, og går på tvers av fagfelt som friluftsliv, folkehelse, stedsutvikling, trafikksikkerhet og universell utforming. Fylkes­kommunen, Fylkesmannen og vegvesenet har dannet en tverr­faglig prosjektgruppe der de fylkeskommunale rådene for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne også har deltatt. Selve kartleggingen har foregått i samarbeid med representanter fra kommunene, råd for funksjonshemmede og andre som arbeider med utvikling og tilrettelegging av turveger i Telemark.

De avsluttende rapportene i prosjektet Sentrumsnære turveger i Telemark viser godt organisert arbeid
Departementets intensjoner om motiverende arbeidsmetoder og rapportering er fulgt ved å bruk av tilrettelagte maler for prosjektrapportering og status-(framdrifts-)rapportering. Se fylkesmannens prosjektrapport (pdf) og statusrapport (pdf). Nettsidene til Fylkesmannen i Telemark har alltid noe nytt om arbeidet.

TurvegerI heftet med 18 gode eksempler framheves mange gode intensjoner
Gode turveger som er lett tilgjengelige, sentrale og enkle å ta i bruk vil bidra til mer aktivitet og naturopplevelser, mindre bilkjøring, bedre trafikksikkerhet og flere sosiale treffpunkt. Heftet inneholder derfor ulike eksempler på turveger som alle ligger i nærheten av der folk bor og ­oppholder seg i hverdagen. Kart­leggingen viser bredden av typer turveger som går utover det ­tradisjonelle turområdet i skogen. Både av fortauet i sentrum, snarvegen til barnehagen, ­sykkel­vegen til skolen, gangstien gjennom parken og spaserrunden ved ­syke­­hjemmet hører med i denne sammenhengen. Jo flere som beveger seg i nærområdet, jo bedre.

Hva er en sentrumsnær turveg?
Prosjektet definerer en sentrumsnær turveg slik : «en definert trasé for myke trafikanter, med kort ­avstand (under 300m) til mange boliger i et tettbygd strøk». Gjerne også i gangavstand til barnehager, skoler, sykehjem, idrettsanlegg, ­butikker, grendehus og lignende. Noen turveger er blandet med motorisert ferdsel. Turvegens lengde bør være på minimum 2 km og helst som en rundløype.


Foto_notater

“Stien for alle” ble offisielt åpnet under Friluftslivets uke i Sarpsborg. Svingen torader sto for underholdningen. Kurland barnehage og Per Gyntveien barnehage har sin 100-meterskog like ved stien. Mange eldre hadde funnet veien til åpningsarrangementet. Foto: Bente Holm Sælid.

Stier for alle i Sarpsborg
Sarpsborg kommune er med i prosjekt «Flere Freske Folk i Østfold». Det er initiert av partnerskapet Østfoldhelsa og ressursgruppa for forebygging av ulykker og skader. De kommunene som deltar i “Flere Freske Folk” fikk i oppdrag å utforme en sentrumsnær tursti som kan brukes av alle. For Sarpsborg var det naturlig å se på muligheten i tilknytning til ­lysløypa som er det mest brukte sentrumsnære turområdet i kommunen.
Det ble laget en 600 meter lang sløyfe på lysløypa, tilrettelagt for bevegelseshemmede/rullestolbrukere. ­ Tidligere var det en sti der, men den var ikke trillbar verken med barnevogn eller rullestol. Det som er gjort er å utvide stien, fylle på masse, ­underlagsduk og subus. Det er kjøpt inn skilter, rastebord tilrettelagt for rulle­stolbrukere og grill.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
SamfunnsdelenGangvegerSykkelvegerTurstierTurvegerRehabiliteringOpprustingService-byggFolkehelseSentrumsutviklingPolitisk forankringAdministrativ forankringPlanforankringØkonomiplanBudsjettInformasjonKursTverretatligProsjektorganiseringUniversell utformingNærmiljøService