Nordland fylke: Friluftsliv

Storjord – et nasjonalt satsingsområde for friluftsliv

Nordland fylkeskommune ønsker å gjøre Storjord til et nasjonalt satsingsområde for universell utforming i friluftsområder. Statskog har over flere år bygd opp anlegget i samarbeid med Nordland fylkeskommune og andre aktører.

Naturklatrejungelen er en populær aktivitet, Nordland Fylke Klatring: Naturklatrejungelen er en populær aktivitet ved det universelt utforma friluftsanlegget på Storjord i Nordland. Alle foto: Knut F. Olsen, Saltenposten.

 

Det hele startet i 1989 da Skogvoktergården stod ferdig ­restaurert og Saltdal Turistsenter åpnet. Det var begynnelsen på en årelang satsing på tilrettelegging for friluftsliv i området. Nordland nasjonalparksenter åpnet i 2005, og fire år senere startet man for­prosjektet om universell utforming på oppdrag fra Nordland fylkeskommune.

Natur- og frilufts­opplevelser
Tilgang på gode natur- og friluftsopplevelser for alle er et av de viktigste og minst kostnads­krevende folkehelsetiltak. I følge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse 2011 driver over 80 prosent av den voksne befolkningen en eller annen form for friluftsliv og aktivitet ute i kontakt med naturen. På spørsmål om hva de kunne tenke seg å gjøre mer av svarte flertallet: Enda mer friluftsliv og naturopplevelse.

Nordland.

Temadag om universell utforming i regi av Nordland fylkeskommune og ­Saltdal kommune i april 2013.

Nasjonalt modellområde
Prosjektet ”Universell utforming – Storjord” går ut på å utvikle stedet til et nasjonalt modellområde for universell utforming rettet mot friluftsliv, naturopplevelse og ulike kultur- og rekreasjonstilbud. ­Prosjektet skal utvikle og utprøve ulike typer fysisk tilrettelegging som vil bedre tilgjengeligheten for alle uavhengig av funksjonsnivå og livsfaser. Resultatene av ­prosjektet skal være overførbare til andre deler av landet og til andre samfunnsområder.

Bredt samarbeid
Prosjektet ”Universell utforming – Storjord” er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland fylkeskommune, Saltdal kommune, Nordland ­Nasjonalparksenter og Statskog Nordland. I løpet av 2009 det ble gjennomført et forprosjekt som kartla Storjords potensiale som
et godt modellområde. I for­prosjektet ble det også utarbeidet en detaljert tiltaksplan med kost­nadsoverslag for de enkelte ­tiltak.

Kunstgalleri
Sommeren 2013 ble Adde Zetterquist Galleri åpnet. Det er på 650 kvadratmeter og inne­holder visningslokaler for kunstnerparet Per Adde og Kajsa Zetterquist, et ­gjestegalleri og et verksted for ­formidlingsaktiviteter. Bygget er gjennomgående ­universelt ­utformet og blir et nytt og sentralt element i et framtidig modellområde.

Meget egnet område
Forprosjektet konkluderte med at Storjord må være landets best ­egnede friluftsområde for utvikling av universell utvikling. Både ­beliggenhet i ­forhold til turist­senter, framtidig galleri, hotell, nasjonalparksenter, E6 sammen med den nære tilknytningen til rike naturkvaliteter og mangfold av kulturminner bidrar til dette.


Nettportalen morotur.no i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert nettportalen www.morotur.no. Den inneholder ulike turløyper gradert etter fire forskjellige vanskelighetsgrader. De grønne presenterer de turene og rutene som er tilnærmet ­universelt utforma.


Nettside om tilgjengelige friluftsområder
Rogaland fylkeskommune har i forbindelse med det interregionale prosjektet «Coast alive» arrangert en workshop for kommunene med blant annet informasjon om sjekklister som er utarbeidet til kartlegging av friluftsområder. Mange friluftsområder er allerede kartlagt i fylket.
Dataene legges ut på www.tilgjengelighet.no.

Nettstedet www.tilgjengelighet.no ble lansert i 2010 og gir opplysninger om de fysiske omgivelsene på kartlagte arenaer.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
SamfunnsdelenTurstierTurvegerNaturverdierFormidlingFolkehelsePolitisk forankringAdministrativ forankringPlanforankringØkonomiplanBudsjettInformasjonTverretatligProsjektorganiseringUniversell utforming