Sør-Trøndelag fylke: Forvaltningsnivåer

Samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer gir resultater

En samarbeidsgruppe ­mellom ulike forvaltningsnivåer har vært viktig i arbeidet med universell ­utforming i Sør-Trøndelag. Det har resultert i god ­samhandling, nye mulig­heter for innovasjon og økt kompetanse på ­universell ­utforming i regionen.

Samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer gir resultater Kartlegging og registrering av status for universelt utformede friluftsområder og anlegg. Representanter fra Fosen-kommunene på befaring ved Grandefjæra i Ørland kommune. Bernt Jørgen Stranden fra landbruksavdelingen i Ørland/Bjugn var engasjert ­vert for gruppa. Foto: Asbjørn Leraand, Sør- Trøndelag fylkeskommune.

 

Fylkesmannen tok i 2005 initiativet til å etablere en sektorovergripende samarbeidsgruppe om universell utforming. Den har deltakere fra Fylkesmannen, ­fylkeskommunen, Rådet for like­stilling av funksjonshemmede i Sør-Trøndelag, Husbanken region Midt-Norge og Trondheim ­kommune.

Tverretatlig samhandling
Samarbeidsgruppens medlemmer er kreative når de drøfter universell utforming som framtidsrettet strategi i regionen. Den initierer prosjekter og holder opplysnings- og kursarbeid. Den har blant annet tatt initiativ til flere store konferanser om universell ­utforming. Målgruppen for disse er arkitekter, entreprenører og kommunalt ansatte.

Faksimile.

Invitasjon til K5 kurs

Faksimile.

Funksjonsattest for bolig

Kartlegging av friluftsområder
Gruppen har gjennomført kartlegg av friluftsområder i regionen. ­Dette har resultert i en rapport med oversikt over tilgjengelige friluftsområder i flere kommuner i Sør-Trøndelag. I 2012 tok fylkes­- ­kommunen initiativ til oppfølgingsprosjekt i kommunene.

Kart­leggings­redskap utarbeidet av Kartverket ble brukt, og etaten hjalp også til med selve kartleggingsarbeidet. Fylkes­kommunen vil sammen med ­Kartverket sammenstille nye registreringer med tidligere data. Disse opplysningene vil bli gjort tilgjengelige gjennom Tilgjengelighetsportalen., som er Kartverkets nettportal om ­universell utforming.

K5- kurs i universell utforming
Kursinstruktører fra ressurs­kommunen Trondheim har holdt ­K5-kurs i universell utforming for alle kommunene i Sør-Trøndelag. Kurset er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Husbanken har samarbeidet om gjennomføringen av kursene.

Sor Tronderlag

Ergoterapeut Elin Ytterli Aalbu fra helse – og omsorg og byggingeniør Ingebrigt ­Drivstuen fra teknisk avdeling i Rennebu kommune, studerer verktøyet ”funksjonsattest for bolig” på en befaring. Foto: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kunnskap til rett tid – funksjonsattest bolig
For å møte utfordringen med eldrebølgen og ivareta folks ønsker om å bo i egen bolig så lenge som mulig har samarbeidsgruppen fått utarbeidet en funksjonsattest basert på prinsippene om tilgjengelig boenhet.

Funksjonsattesten kan være til hjelp for å øke bevisstheten om boligens funksjonalitet både for boligeier og byggebransjen. Gruppen ser prosjektet i sammenheng med andre ­nasjonale satsningsområder som folkehelse og samhandlingsreformen. NAV Hjelpemiddelsentral i Sør-Trøndelag er invitert med i prosjektet.

Prosjektet ble lagt frem for ­kommunene i fylket på Kommune­konferansen – «Politikk og Plan» i januar 2013. Informasjon om ­prosjektet «Kunnskap til rett tid- funksjonsattest bolig» er publisert gjennom Husbankens nettsider:
https://www.husbanken.no/universell-utforming/funksjonsattest_bolig/


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
SamfunnsdelenTurstierTurvegerIKT-verktøyFolkehelsePolitisk forankringInformasjonVeiledningKursVerktøyProsjektorganiseringUniversell utformingBoligutvikling