Ullensaker kommune: Publikumsvennlig jernbanekrysning

Hvordan planlegge en publikumsvennlig jernbanekrysning.

I Jessheim skal det fortettes rundt kollektivknutepunktet og utvikles gode byrom på Rådhusplassen og stasjonsområdet. Utforming og opparbeiding av disse byrommene er viktig for den videre utviklingen av byen. Universell ­utforming er en premiss i planarbeidet.

Ullensaker kommune JernbaneDet er avklart at det skal settes i gang et reguleringsplanarbeid for stasjonsområdet i Jessheim sentrum. Foto: Ullensaker kommune.

Mulighetsstudie
I Byplan Jessheim (2006) er det vedtatt at det skal bygges en undergang under jernbanen. For å se på alternative løsninger til undergang har det blitt gjennom­ført en mulighetsstudie om ­krysning av jernbanen. Studien er utarbeidet på bakgrunn av materiale fra lover, forskrifter, veiledere og standarder om ­universell utforming og tilgjengelighet. Den belyser seks ­alternative løsninger for å krysse jernbanen. For hvert av ­alternativene er det gjort en vurdering av hvordan løsningen påvirker stasjonsområdet og vil kunne fungere for ulike brukergrupper: Barn og unge, barne­vognmafiaen, personer med nedsatt funksjonsevne og ­syklister. Den fremtidige krysningen på tvers av jernbanen vil
bli en viktig ferdselsåre for myke trafikanter og vil bidra til å binde byrommene sammen.

Ny ferdselsåre for gående og syklende
Stasjonsområdet består av en fredet stasjonsbygning fra 1851, stasjonsparken, jernbaneområdet og bussterminalen, samt innfartsparkering. Rådhusplassen ligger cirka 200 meter fra stasjonsområdet. Det er i dag ensidig ­plattform på Jessheim stasjon,
men den skal utvikles til tosidig plattformløsning i forbindelse med etablering av boliger på østsiden av jernbanen.

Krav til framtidig løsning
Fremtidig løsning skal passe godt inn på stasjonsområdet og ta hensyn til den fredede stasjons­bygningen. Krysningen må være funksjonell og ha god fremkommelighet for alle, både for de som skal til stasjonsområdet og de som skal videre inn i byen. Den skal bidra med spennende og ­interessante elementer i byrommet, og oppleves som en trygg krysning hele døgnet. Området skal være lett å orientere seg i, og ikke medføre unødvendig lange ­forbindelser til de ulike mål­punktene verken når det gjelder avstand og tid.

Ullensaker kommune Jernbane

Plattformen skal utvikles til tosidig plattformløsning i forbindelse med etablering av boliger på østsiden av jernbanen.
Foto: Ullensaker kommune.

Universell utforming i ­planprogrammet
Det er avklart at det skal settes i gang et reguleringsplanarbeid for stasjonsområdet. Planprogrammet skal redegjøre for formålet, belyse viktige problemstillinger, definere utredningstema og synliggjøre hvilke krav som stilles til prosjektet. Universell utforming vil være et viktig utredningstema. ­Finansiering, herunder bruk av regionale samferdselsmidler, og selve gjennomføringen av ­prosjektet er ikke avklart.

Sikrer gode løsninger
Ved å sørge for at kravene til ­universell utforming er tydelig ­belyst tidlig i prosessen, slik som man har gjort i mulighetsstudien, vil man sikre gode løsninger som ikke fordyrer prosjektet.

Medvirkningsprosesser
I den videre prosessen vil dialog med involverte aktører være sentral. Det er avgjørende med
en bred forankring både innad i ­kommunen, samt medvirkning fra råd og brukergrupper. Innspill fra barn og unge, eldrerådet og ­kommunalt råd fra mennesker med nedsatt funksjonsevne, i ­tillegg til andre aktuelle brukerorganisasjoner, vil være viktig å hente inn underveis i prosjektet.


Spørsmål som belyses i mulighetsstudien:
Er vedtatt løsning om undergang det mest hensiktsmessige, eller er det andre alternativer som bør vurderes?
Hvor lang vil en undergang / overgang bli for oppfylle krav til stigningsgrad?
Hva slags løsning kan bidra til god kvalitet på byrommene på hver side av jernbanen?
Hva er den mest effektive løsningen for syklister?
Hvordan kan man komme seg raskest og mest funksjonelt fra plattform til ­plattform?


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
KommuneplanleggingReguleringsplanKollektivtransportKnutepunktHoldeplasserGangvegerSykkelvegerTransportmidlerFergeBussKulturminneverdierKulturminnehensynParkTorgSentrumsutviklingPolitisk forankringAdministrativ forankringPlanforankringØkonomiplanBudsjettBrukerorgFrivillige orgTverretatligProsjektorganiseringLinjeorganiseringUniversell utformingNærmiljøLokalsamfunnsutviklingTrygghetKollektivtrafikkTilgjengelighet