Kristiansand kommune: Kristiansand domkirke

Kristiansand domkirke mer tilgjengelig for alle

Kristiansand domkirke var et lite tilgjengelig bygg med to opptrinn inn til kirka, ingen ledelinjer og glatt skiferbelegg ved inngangspartiet. Den er nå blitt mye mer tilgjengelig. For dem som ikke kjenner til før­situasjonen, er tiltakene «usynlig» og glir godt inn i omgivelsene.

Kristiansand domkirkeInngangspartiet foran Domkirken er blitt terskelfritt ved at terrenget er hevet. Alle foto: Kristiansand kommune.

 

Prosjektet omfattet hele plassen foran kirka og tilpasning av ganglinjer, der Øvre og Nedre Torv deles av Kirkegata. Rådet for ­funksjonshemmede tok initiativ til prosjektet sammen med ­Kristiansand kommune ved parkvesenet.

Domkirken ledelinje.

Etter de første vintrene viste det seg at brøyteslitasje er et problem. Ledelinja skal nå opparbeides på nytt ved at det sandblåses ellipseformede forsenkninger som fylles med plastmaling.

Godt forankret
Prosjektet ble politisk og admin­istrativt forankret ved at det ble avsatt midler til planlegging og gjennomføring i kommunens handlingsprogram. Kristiansand kommune ved parkvesenet har hatt prosjektansvaret for ut­bedringen. Detaljplan for inngangspartiet er utarbeidet av parkvesenet i samarbeid med Rådet for funksjonshemmede, Kirkelig fellesråd og Byantikvaren. Riksantikvaren var også involvert i prosessen, og godkjente endringene i domkirkas inngangsparti. Kommunens ingeniørvesen har stått for opparbeidelsen. Arbeidet har kostet ca. 1,1 millioner inkl. ­ombygging av ganglinjer.

Løsningsalternativer
Det var viktig å beholde en intakt plassdannelse foran kirka uten for markante linjer eller oppdelinger. Det var derfor en utfordring å finne en tilfredsstillende løsning for ledelinje fram til kirkedøra. I ­samarbeid med Blindeforbundet valgte man en ledelinje med punkter på rekke. Av hensyn til presisjon på linjen, ble det valgt en løsning med plastlapper som ble brent fast på overflaten av granitthellene. Dette er standard merke­produkt for ulike typer merking på asfalt og annet belegg.

Godt fornøyde deltakere
Planleggere, brukere, utførere og myndighetsutøver- i denne sammenhengen Riksantikvaren – har samarbeidet tett både i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Rådet for funksjonshemmede har vært involvert i hele prosessen, og også deltatt i evalueringen av prosjektet. Et godt samarbeid har gitt fornøyde aktører.

Estetisk kvalitetsløft
Bruken av solide materialer har sammen med bedre tilgjengelighet gitt plassen et estetisk kvalitetsløft. Ved å løfte hele plassen foran kirka mot inngangsdøra, har Domkirka fått trinnfri atkomst. Fallet er ca 1-2 prosent rett ut fra dør, og opptil 3-4 prosent til sidene. Det er lagt et dekke av 10 cm granitt i finsingel, med en grovt prikkhogd overflate for å oppnå sklisikkerhet. Døra er kappa 7 cm i underkant, slik at terskel inn til kirka nå er 20 mm ved døra. Dermed hindres vanninntrenging. Sammen med den markerte inngangsdøra, fungerer ledelinja bra for svaksynte. Blinde trenger ­assistanse ved første besøk.

Domkirka flyfoto.

Prosjektet omfattet hele plassen foran kirka.

Nesten usynlige tiltak
Hovedhensikten med tiltaket var å gjøre domkirka mer tilgjengelig for bevegelses- og synshemmede. Dette ble oppnådd ved å gjøre inngangen til kirka bedre tilgjengelig. Kravene til universell ­utforming har ikke vært kostnadsdrivende i dette prosjektet, da plassen foran domkirka måtte rustes opp ­uansett.

Arbeidet med ledelinjer er et ­utviklingsarbeid, og nye løsninger fungerer ikke alltid like godt som man hadde trodd. Her er det viktig å ha tett dialog med involverte parter underveis og å ha ­endringsvilje i etterkant.

 

 


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
KulturminneverdierKulturminnehensynAdkomstKirkebyggBarnehageTorgOpprustingPolitisk forankringAdministrativ forankringØkonomiplanBudsjettBrukerorgFrivillige orgTverretatligLinjeorganiseringUniversell utformingInkluderingLovverkBygg for alleLedelinjeNivåsprangOverflatePublikumsbygg